راهبردهای توسعه روستایی, دوره (8), شماره (31), سال (2021-11) , صفحات (1-25)

عنوان : ( بررسی تشکل‌ سنتی «واره» و تاثیر آن بر توانمندسازی زنان روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان رشتخوار) )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , خدیجه جوانی , حمید شایان , مریم قاسمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واره» سمن خود جوش دیرینه‌ای است که به عنوان نمود مشارکت زنان روستایی، در توانمند‌سازی آنان از دیرباز نقش بسزایی داشته است. هدف تحقیق حاضر، بررسی وضعیت این سمن، نقاط قوت و ضعف و تاثیر آن بر توانمندسازی زنان روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشتخوار است. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبۀ نیمه‌ساختارمند با نمونه‌ای برگزیده از سرگروه‌ها و اعضای ثابت سمن (20n=) و برمبنای نظریۀ بنیانی، جمع آوری و تدوین شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد ایجاد و تداوم واره در روستاهای با معیشت غالب دامداری کوچک و سنتی نمود بیشتری دارد و به کارکرد های اجتماعی چون، برقراری عدالت و نظم و آثار اقتصادی چون؛ صرفه‌جویی در وقت، سودآوربودن، حس اقتدار و استقلال مالی در بین هم وارگان منجر شده است. در عین حال با چالش‌هایی نیز مواجه شده است، از جمله خشکسالی‌های پی در پی و مشکلات تهیه علوفه، همچنین فناوری های مدرن نظیر نگهداری شیر در یخچال و توسعه ماشین الات حمل شیر به کارخانه که در کم‌رنگ شدن اهمیت وکارکرد این سمن موثر بوده است. ماندگاری «واره » و مشارکت واقعی زنان در آن به‌صورت نظام‌مند می تواند به عنوان یک الگوی موفق در سمن‌های نوبنیاد و رسمی به کار گرفته شود و نهادینه گردد

کلمات کلیدی

سازمان مردم نهاد (سمن) واره نظریه بنیانی توانمندی زنان روستایی شهرستان رشتخوا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086898,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and جوانی, خدیجه and شایان, حمید and قاسمی, مریم},
title = {بررسی تشکل‌ سنتی «واره» و تاثیر آن بر توانمندسازی زنان روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان رشتخوار)},
journal = {راهبردهای توسعه روستایی},
year = {2021},
volume = {8},
number = {31},
month = {November},
issn = {2383-2657},
pages = {1--25},
numpages = {24},
keywords = {سازمان مردم نهاد (سمن) واره نظریه بنیانی توانمندی زنان روستایی شهرستان رشتخوا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تشکل‌ سنتی «واره» و تاثیر آن بر توانمندسازی زنان روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان رشتخوار)
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A جوانی, خدیجه
%A شایان, حمید
%A قاسمی, مریم
%J راهبردهای توسعه روستایی
%@ 2383-2657
%D 2021

[Download]