هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2021-11-09

عنوان : ( تعیین حلال بهینه واحدهای تصفیه گاز به کمک شبیه سازی به منظور غنی سازی گاز اسیدی )

نویسندگان: محمدامین تارخ , مهدی کریمی , علی گرمرودی اصیل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش غلظت H2S موجود در گاز اسیدی ورودی به واحد بازیافت گوگرد یکی از پارامترهای کلیدی در افزایش راندمان بازیافت گوگرد می‌باشد. پژوهش حاضر به منظور تعیین حلال بهینه برای یک واحد شیرین‌سازی گاز و با تمرکز بر غنی‌سازی گاز سولفید هیدروژن در گاز اسیدی خوراک واحد بازیافت گوگرد انجام شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از داده‌های طراحی یک واحد پالایش گاز در مقیاس صنعتی استفاده شد. جهت شبیه‌سازی، بررسی نتایج و ترسیم اشکال به ترتیب از نسخه 11 نرم‌افزار ASPEN-HYSYS و نسخه 1۰ نرم‌افزار طراحی آزمایش DESIGN EXPERT استفاده شد. جهت انتخاب حلال پایه و افزودنی‌ها، از آلکانول آمین‌های رایج در فرایند شیرین سازی گاز ترش استفاده گردید. در فرایند ساخت حلال ترکیبی، حلال‌های DEA و MDEA با توجه به محدوده درصد وزنی مجاز در صنعت فرآورش گاز به عنوان حلال پایه و سایر حلال‌ها به عنوان افزودنی به حلال ترکیبی در نظر گرفته شد. نتایج شبیه سازی از طریق مقایسه با استانداردهای واحد صنعتی مذکور و شرکت ملی انتقال گاز ایران به عنوان خریدار محصول واحد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ترکیب حلال پایه MDEA با افزودنی SULFOLANE ضمن رعایت استانداردهای یاد شده، باعث افزایش غلظت گاز H2S از مقدار 33/6 درصد مولی به 40 درصد مولی درگاز اسیدی گردید.

کلمات کلیدی

, تصفیه گاز, حلال بهینه, مخلوط حلالها, غنیسازی گاز اسیدی, واحد بازیافت گوگرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086907,
author = {تارخ, محمدامین and کریمی, مهدی and علی گرمرودی اصیل},
title = {تعیین حلال بهینه واحدهای تصفیه گاز به کمک شبیه سازی به منظور غنی سازی گاز اسیدی},
booktitle = {هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تصفیه گاز، حلال بهینه، مخلوط حلالها، غنیسازی گاز اسیدی، واحد بازیافت گوگرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین حلال بهینه واحدهای تصفیه گاز به کمک شبیه سازی به منظور غنی سازی گاز اسیدی
%A تارخ, محمدامین
%A کریمی, مهدی
%A علی گرمرودی اصیل
%J هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2021

[Download]