پژوهش های نوین دینی, دوره (2), شماره (5), سال (2021-9) , صفحات (1-25)

عنوان : ( پیوند هستی و شناخت از منظر حکمت صدرایی و پدیدارشناسی هوسرل )

نویسندگان: علی حقی , قربانعلی کریمزادهقراملکی , میکائیل جمالپور , سیدمحمدامین مداین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با وجود اهمیت هستی و شناخت در فلسفه کمتر فیلسوفی توانایی ارائه راه حل برای تبیین مسئله پیوند هستی و شناخت شده است. ملاصدرا و هوسرل با وجود تفاوت ها هر دو فیلسوف، بر اساس نقش ساحت انسانی در جهت تقرّب دو سپهر مذکور گام های مشترکی برداشته اند. نوشتار حاضر در صدد نشان دادن وجوه شباهت صدرالمتألّین و هوسرل در راستای پیوند هستی و شناخت است. در این پژوهش سعی بر این است که نقش ساحت انسانی در پیوند مراتب وجودی و مراحل ادراکی در دو مشرب حکمت متعالیه و پدیدارشناسی مشخص شود. از این رو بعد از تعریف و تبیین نفس ناطقه و اگوی استعلایی با روش مقایسه و تطبیق، به نقش ساحت انسانی در تبیین این مهم پرداخت شده است. نتایج به دست آمده از بررسی اندیشه‌های دو فیلسوف یاد شده عبارت است از این که ساحت انسانی منزلی نیست که هستی و شناخت از روی ناچاری در آن گرد آمده است، بلکه ساحت انسانی خود با سیر مراحل وجودی مراتب ادراکی متناسب را کسب و هستی و شناخت را در خود حاضر کرده است و در این راستا به علم یقینی دست یافته است.

کلمات کلیدی

نفس ناطقه؛ اگوی استعلایی؛ مراتب ادراک؛ عوالم سه گانه وجود؛ اتحاد عاقل و معقول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086917,
author = {حقی, علی and قربانعلی کریمزادهقراملکی and میکائیل جمالپور and سیدمحمدامین مداین},
title = {پیوند هستی و شناخت از منظر حکمت صدرایی و پدیدارشناسی هوسرل},
journal = {پژوهش های نوین دینی},
year = {2021},
volume = {2},
number = {5},
month = {September},
issn = {2716-9812},
pages = {1--25},
numpages = {24},
keywords = {نفس ناطقه؛ اگوی استعلایی؛ مراتب ادراک؛ عوالم سه گانه وجود؛ اتحاد عاقل و معقول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیوند هستی و شناخت از منظر حکمت صدرایی و پدیدارشناسی هوسرل
%A حقی, علی
%A قربانعلی کریمزادهقراملکی
%A میکائیل جمالپور
%A سیدمحمدامین مداین
%J پژوهش های نوین دینی
%@ 2716-9812
%D 2021

[Download]