مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز, دوره (50), شماره (4), سال (2021-1) , صفحات (95-106)

عنوان : ( تحلیل احتمالاتی تأثیر ماهیت زلزله بر احتمال خرابی سازهها )

نویسندگان: سیامک گل نرگسی , علی نظری , فرزاد شهابیان مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به سبب وجود عدم قطعیتهای فراوان در خصوصیات سازه و بارگذاری، استفاده از تحلیلهای معمول با خطا همراه است. در این پژوهش برای رفع کاستی یادشده از تحلیل احتمالاتی استفاده شد. برای این کار، جهت بررسی احتمال خرابی، یک قاب بتنی مورد استفاده قرار گرفت و این سازه تحت اثر چهار زلزله میدان- دور السنترو، هاچینوهه، کرنکانتی و چیچی و چهار زلزله میدان- نزدیک کوبه، نورثریج، کایوتلیک و کوآلینگا تحلیل گردید. کمیتهای غیرقطعی سازه از قبیل جرم حجمی، ضریب کشسانی و ابعاد هندسی مقطع با سه نوع توزیع یکنواخت، نرمال و لوگ نرمال و در ضرایب 10 % و 15 % تولید و احتمال خرابی در هر حالت محاسبه شد. با بررسی نتایج بهدست آمده میتوان دریافت که احتمال خرابی ، % پراکندگی مختلف 5 سازه، مستقل از نوع توزیع احتمالاتی متغیرهای تصادفی بوده و وابسته به مقدار ضریب پراکندگی، ماهیت زلزله از نقطه نظر میدان دور و میدان نزدیک و حداکثر شتاب زلزله میباشد. به عبارت دیگر، نتایج حاصل از تحلیل احتمالاندیشانه نشان داد که احتمال خرابی سازه در زلزلههای میدان- نزدیک با ضریب پراکندگی بالاتر، بیشتر از حالت مشابه در زلزلههای میدان- دور است.

کلمات کلیدی

, تحلیل احتمالاتی, زلزله, احتمال خرابی, مونتک ارلو.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086939,
author = {سیامک گل نرگسی and علی نظری and شهابیان مقدم, فرزاد},
title = {تحلیل احتمالاتی تأثیر ماهیت زلزله بر احتمال خرابی سازهها},
journal = {مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز},
year = {2021},
volume = {50},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-7918},
pages = {95--106},
numpages = {11},
keywords = {تحلیل احتمالاتی، زلزله، احتمال خرابی، مونتک ارلو.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل احتمالاتی تأثیر ماهیت زلزله بر احتمال خرابی سازهها
%A سیامک گل نرگسی
%A علی نظری
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%J مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
%@ 2008-7918
%D 2021

[Download]