رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی, دوره (13), شماره (2), سال (2021-9) , صفحات (219-238)

عنوان : ( روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت- 3 در کودکان 5 تا 9 سال کشور عراق و مقایسه رشد مهارت‌های حرکتی درشت کودکان ایرانی و عراقی )

نویسندگان: رفعت الحجاج , مهدی سهرابی , علیرضا صابری کاخکی , سیدرضا عطارزاده حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه عراقی آزمون رشد حرکتی درشت – نسخه سوم در کودکان 5 تا 9 سال عراقی و هدف دوم آن مقایسه رشد مهارت‌های حرکتی درشت کودکان ایرانی و عراقی بود. برای هدف اول این مطالعه 400 کودک به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از کشور عراق به عنوان شرکت کننده انتخاب و با استفاده از آزمون رشد مهارت های حرکتی درشت-3 ارزیابی شدند. همچنین برای هدف دوم مطالعه 30 نفر از شرکت کنندگان عراقی در گروه سنی 8-9 سال به‌صورت تصادفی ساده انتخاب و با یک گروه 30 نفری مشابه از کودکان ایرانی مورد مقایسه قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری ضریب آلفای کرونباخ، ضریب همبستگی درون طبقه‌ای پیرسون، روش تحلیل عاملی و آزمون تی استفاده شد. ضرایب پایایی همسانی درونی برای خرده آزمون حرکات جابجایی، مهارت‌های توپی و کل آزمون به ترتیب با 77/0، 85/0 و 87/0، پایایی آزمون – آزمون مجدد با ضرایب 89/0، 90/0 و 91/0 پایایی ارزیاب مجدد با ضرایب 77/0، 85/0 و 88/0 پایایی درون ارزیاب با ضرایب 66/0، 80/0 و 84/0 محاسبه شد. همچنین بین عملکرد کودکان ایرانی و عراقی در خرده آزمون‌های حرکات جابجایی، مهارت‌های توپی و نمره کل مهارت‌های حرکتی درشت تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (05/0 < P). با توجه به تأیید روایی و پایایی می‌توان از این آزمون با اطمینان برای ارزیابی رشد مهارت‌های حرکتی درشت استفاده کرد. نتایج به‌دست‌آمده محدود به جامعه پسران 5 تا 9 سال عراقی است و برای استفاده در جامعه دختران و دامنه سنی دیگر، نیاز است در آینده مطالعات تکمیلی اجرا شود.

کلمات کلیدی

, پایایی, روان‌سنجی, روایی, کودکان عراقی, مهارت‌های حرکتی درشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086963,
author = {الحجاج, رفعت and سهرابی, مهدی and صابری کاخکی, علیرضا and عطارزاده حسینی, سیدرضا},
title = {روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت- 3 در کودکان 5 تا 9 سال کشور عراق و مقایسه رشد مهارت‌های حرکتی درشت کودکان ایرانی و عراقی},
journal = {رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی},
year = {2021},
volume = {13},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-9333},
pages = {219--238},
numpages = {19},
keywords = {پایایی، روان‌سنجی، روایی، کودکان عراقی، مهارت‌های حرکتی درشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت- 3 در کودکان 5 تا 9 سال کشور عراق و مقایسه رشد مهارت‌های حرکتی درشت کودکان ایرانی و عراقی
%A الحجاج, رفعت
%A سهرابی, مهدی
%A صابری کاخکی, علیرضا
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%J رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی
%@ 2008-9333
%D 2021

[Download]