دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری , 2017-07-06

عنوان : ( بررسی پیشایند ها و پیامد های ارزش درک شده از استفاده مستمر از خدمات دولت همراه )

نویسندگان: محمد مهرآیین , یاسمن نوروزی نیک ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در عصر حاضر پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات کلیه شیون زندگی انسان ها از جمله دولت را تحت تاثیر قرار داده است. دولت همراه به عنوان زیرمجموعه ای از دولت الکترونیک در بسیاری از کشورها توسعه پیدا کرده و با توجه به مزایایی از قبیل قابلیت تحرک پذیری، انعطاف پذیری و کاهش هزینه ها کاربردهای فراوانی برای کاربران امروزی فراهمکرده است. با این وجود، پذیرش این تکنولوژی و تداوم استفاده از آن توسط کاربران همچنان به عنوان مسیله ای مهم مطرح است. هدف اصلی پژوهش حاضر نیز بررسی پیشایندها و پیامدهای ارزش درک شده ناشی از استفاده مستمر ازخدمات دولت همراه تعیین شد و از مدل پذیرش فناوری جهت تحقق این هدف استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش را کلیه شهروندان شهر مشهد که از خدمات همراه بانک ها، شهرداری ها و دفاتر خدمات نیروی انتظامی )پلیس+ 10 ( استفادهمی کنند، تشکیل داد که با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای مشتمل بر 386 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از الگوی معادلات ساختاری صورت گرفت. یافته های پژوهش بیانگر تاثیر متغیرهای سودمندی و سهولت استفاده درک شده و امنیت بر ارزش درک شده می باشند. همچنین ارزش درک شده از خدمات دولت همراه بر رضایت کاربران از این خدمات و اعتماد آن ها به تکنولوژی موبایل، اعتماد به نماینده دولت و اعتماد به دولت تاثیر دارد.

کلمات کلیدی

, دولت همراه , ارزش درک شده , امنیت درک شده , قابلیت تحرک پذیری , اعتماد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086988,
author = {مهرآیین, محمد and نوروزی نیک, یاسمن},
title = {بررسی پیشایند ها و پیامد های ارزش درک شده از استفاده مستمر از خدمات دولت همراه},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دولت همراه ، ارزش درک شده ، امنیت درک شده ، قابلیت تحرک پذیری ، اعتماد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پیشایند ها و پیامد های ارزش درک شده از استفاده مستمر از خدمات دولت همراه
%A مهرآیین, محمد
%A نوروزی نیک, یاسمن
%J دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
%D 2017

[Download]