هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2022-01-20

عنوان : ( عوامل موثر بر ترجیحات و ادراکات نسبت به فضاهای سبز شهری و روشهای سنجش آن )

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دو مقوله ادراکات و ترجیحات مردم از فضاهای سبز، امروزه از مسائل مهم طراحان منظر و فضای سبز به شمار می رود. زیرا کاربران از مناظری استفاده می کنند، که جزء ترجیحات آنان بوده و بتوانند کاملا آن محیط ها را درک کنند. این پژوهش، به صورت کتابخانه ای، به بررسی عواملی که بر ترجیحات و ادراکات کاربران از منظر اثر می گذارد و نیز به روش های سنجش این عوامل بر کاربران می پردازد. نتایج نشان داد هر یک از عوامل مطرح شده به تنهایی و به طور قطعی بر کاربران تاثیر نمی گذارند و هر یک از روش های سنجش ترجیحات و ادراکات مردم، در هر پژوهش با توجه به منظر مورد بررسی و محدودیت ها، فرق دارد.

کلمات کلیدی

, زیبایی شناسی, کاربران منظر, روانشناسی محیطی, ادراک محیطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086995,
author = {},
title = {عوامل موثر بر ترجیحات و ادراکات نسبت به فضاهای سبز شهری و روشهای سنجش آن},
booktitle = {هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست},
year = {2022},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زیبایی شناسی، کاربران منظر، روانشناسی محیطی، ادراک محیطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عوامل موثر بر ترجیحات و ادراکات نسبت به فضاهای سبز شهری و روشهای سنجش آن
%A
%J هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
%D 2022

[Download]