12th International Congress on Civil Engineering , 2021-07-12

عنوان : ( اثر شکل و موقعیت سخت کننده ها بر روی رفتار صفحات تحت اثر بارهای انفجاری )

نویسندگان: فرزاد شهابیان مقدم , رضا سلیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با توجه به وقوع حوادث مختلفی نظیر انفجار در نزدیکی ساختمانها و تأثیر بارهای ضربه ای ناشی از انفجار و ایجاد تغییرشکل های بزرگ وغیرخطی در سازه، طراحی و مقاوم سازی سازه ها در برابر بارهای انفجار مورد توجه قرار گرفته است. اعضای صفحهای در ساختمانه ا کاربرد زیادیدارد و از طرفی اجزای صفحهای به علت داشتن سطح زیاد و ضخامت کم، در برابر بارهای دینامیکی ناشی از انفجار، متحمل آسیب های بیشتری نسبت به سایر اجزای سازه می شوند. در این مقاله ، با استفاده از نرم افزار آباکوس، اثرات ناشی از بارهای انفجاری بر روی صفحات مورد بررسی قرار می گیرد. پارامترهای مورد بررسی تأثیر شکل و درصد بازشو، موقعیت قرارگیری سخت کننده، تاثیر بازشو و سخت کننده می باشند.

کلمات کلیدی

, انفجار, صفحه فولادی, بازشو, سخت کننده, آباکوس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086996,
author = {شهابیان مقدم, فرزاد and رضا سلیمی},
title = {اثر شکل و موقعیت سخت کننده ها بر روی رفتار صفحات تحت اثر بارهای انفجاری},
booktitle = {12th International Congress on Civil Engineering},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {انفجار، صفحه فولادی، بازشو، سخت کننده، آباکوس.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر شکل و موقعیت سخت کننده ها بر روی رفتار صفحات تحت اثر بارهای انفجاری
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A رضا سلیمی
%J 12th International Congress on Civil Engineering
%D 2021

[Download]