هیدرولیک, سال (2021-11)

عنوان : ( بررسی تغییرات هیدرولیک ریان در آبراهه مرکب پیچانی با پوشش گیاهی انعطاف پذیر مستغرق )

نویسندگان: حامد شهسواری , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طراحی و مدیریت مؤثر سیستمهای رودخانه‌ای همراه با پوشش گیاهی نیاز به درک عمیق و شناخت از مکانیک جریان حاکم بر آنها را دارد. در مطالعه حاضر  به بررسی آزمایشگاهی تأثیر پوشش گیاهی منعطف مستغرق در سیلاب‌دشت بر شرایط جریان و نقش آن در کانالهای مرکب پیچانرود در دو عمق نسبی 35/0 و 55/0 پرداخته شده است. دادههای سرعت با استفاده از سرعتسنج صوتی داپلر برداشت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد، حضور پوشش گیاهی ظرفیت انتقال توسط کانال مرکب را به دلیل افزایش مقاومت در برابر جریان کاهش داده است. همچنین وجود پوشش گیاهی باعث افزایش دبی انتقالی کانال اصلی نسبت به حالت ساده شده است. به‌طوری که اگر میانگین همه مقاطع را حساب کرد، میزان دبی عبوری از کانال اصلی نسبت به دبی کل برای عمق نسبی 35/0 و 55/0 به ترتیب برابر با 54 و 36 درصد است که نسبت به حالت شاهد انتقال از طریق کانال اصلی به ترتیب 19 و 6 درصد افزایش را نشان میدهد. با بررسی خطوط هم سرعت در صورت وجود پوشش گیاهی هسته سرعت ماکزیمم در کانال اصلی افزایش یافته است. بعلاوه پوشش گیاهی موجب برهم خوردن الگوی جریانات ثانویه شد، و بردارهایی با اندازه بزرگتر در خط اتصال دو کانال با حضور پوششهای گیاهی مشاهده گردید.

کلمات کلیدی

, پیچانرود, سیلاب‌دشت, مشخصات جریان, پوشش منعطف مستغرق, کانال مرکب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087029,
author = {شهسواری, حامد and خداشناس, سعیدرضا and اسماعیلی, کاظم},
title = {بررسی تغییرات هیدرولیک ریان در آبراهه مرکب پیچانی با پوشش گیاهی انعطاف پذیر مستغرق},
journal = {هیدرولیک},
year = {2021},
month = {November},
issn = {2345-4237},
keywords = {پیچانرود، سیلاب‌دشت، مشخصات جریان، پوشش منعطف مستغرق، کانال مرکب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات هیدرولیک ریان در آبراهه مرکب پیچانی با پوشش گیاهی انعطاف پذیر مستغرق
%A شهسواری, حامد
%A خداشناس, سعیدرضا
%A اسماعیلی, کاظم
%J هیدرولیک
%@ 2345-4237
%D 2021

[Download]