اولین همایش ویروس شناسان گیاهی , 2011-11-08

عنوان : ( بررسی ویروس موزائیک شلغم (TuMV) در مزارع کلزای استان خراسان رضوی )

نویسندگان: محمدعلی سبک خیزخیاط ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

می باشد که علاوه بر Potyviridae در خانواده Potyvirus متعلق به جنس (TuMV) ویروس موزائیک شلغم گیاهان خانواده کروسیفر سایر خانواده های دیگر را هم آلوده می کند. جهت بررسی این ویروس، طی ماههای اسفن 9د 138 و فروردین 1390 تعداد 436 نمونه از گیاه کلزا با علایم مشکوک ویروسی از مناطق مختلف کلزاکاری استان خراسان رضوی جمع آوری شد و با استفاده از آزمون ساندویچ دو طرفه الایزا تعداد 117 نمونه آلوده شناسایی گردید. عصاره نمونه آلوده ی کل گیاه از گیاهان مایه زنی شده گلخانه RNA . به گیاهان محک مایه زنی شد (TuMV-GSK) منطقه گوارشک مشهد 986 تکثیر کرد. پس از تعیین توالی محصول bp قطعه ای از ژنوم ویروس را به اندازه RT-PCR استخراج گردید. واکنش نشان داد که این جدایه در سطح نوکلئوتیدی ClustalW بررسی های فیلوژنتیکی بر اساس همردیفی چندگانه ،PCR دارد. در (IRN TRa کمترین شباهت را با جدایه انگلستان ( 88 %) و بیشترین شباهت را ( 99 %) با دیگر جدایه ایرانی ( 6 نشان داد که کمترین شباهت را با جدایه انگلستان TuMV-GSK (CZE و 10 CZE و دو جدایه از جمهوری چک ( 19 IRN TRa 94 %) و بیشترین شباهت را ( 99 %) با 6ضمن مقایسه توالی اسید آمینه ای پروتئین پوششی جدایه دارد.

کلمات کلیدی

, ویروس موزائیک شلغم کلزا تعیین توالی ژن پروتئین پوششی, , خراسان رضوی. , RT-PCR , DAS-ELISA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087031,
author = {سبک خیزخیاط, محمدعلی},
title = {بررسی ویروس موزائیک شلغم (TuMV) در مزارع کلزای استان خراسان رضوی},
booktitle = {اولین همایش ویروس شناسان گیاهی},
year = {2011},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {ویروس موزائیک شلغم کلزا تعیین توالی ژن پروتئین پوششی، ، خراسان رضوی. ،RT-PCR ،DAS-ELISA},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ویروس موزائیک شلغم (TuMV) در مزارع کلزای استان خراسان رضوی
%A سبک خیزخیاط, محمدعلی
%J اولین همایش ویروس شناسان گیاهی
%D 2011

[Download]