بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2021-02-16

عنوان : ( بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و اثر سمیت پپتید LFcin-11 بر زیستایی سلولهای سرطانی معده)َ AGS )

نویسندگان: مرضیه ریاحی مدوار , احمد آسوده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استرس اکسیداتیو در نتیجه افزایش تولید گونه های فعال اکسیژن می باشدکه سبب ایجاد بیماری های مختلف از جمله سرطان می شود. آنزیمهای آنتی اکسیدانی به عنوان سیستم دفاعی برای بدن سبب کاهش گونه های فعال اکسیژن می شود. در این مطالعه قطعه پپتیدی حاوی 11 اسید آمینه ) LFcin-11 ( مشتق شده از لاکتوفرسین که دارای توالی عملکردی لاکتوفرسین می باشد به روش شیمیایی سنتز شد. سپس فعالیت آنتی اکسیدانی، اثر سمیت و ضد سرطانی بودن آن بر روی سلول های AGS مورد بررسی قرار گرفت. اثر سمیت پپتید بر روی سلول های سرطانی معده به روش MTT مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل ازآزمون MTT ، نشان دهنده رابطه مستقیم بین غلظت پپتید سنتز شده و اثر کشندگی آن بر سلول های سرطانی معده می باشد. همچنین نتایج حاصل از سنجش فعالیت انتی اکسیدانی پپتید LFcin-11 نشان دهنده توانایی پپتید در حذف رادیکال DPPH می باشد. باتوجه به دارا بودن فعالیت آنتی اکسیدانی و خاصیت ضد سرطانی پپتید LFcin-11 می توان از این پپتید در مسیر درمان سرطان استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, گونه های فعال اکسیژن , لاکتوفرسین, آنتی اکسیدان, زندهمانی سلول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087036,
author = {ریاحی مدوار, مرضیه and آسوده, احمد},
title = {بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و اثر سمیت پپتید LFcin-11 بر زیستایی سلولهای سرطانی معده)َ AGS},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2021},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {گونه های فعال اکسیژن ، لاکتوفرسین، آنتی اکسیدان، زندهمانی سلول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و اثر سمیت پپتید LFcin-11 بر زیستایی سلولهای سرطانی معده)َ AGS
%A ریاحی مدوار, مرضیه
%A آسوده, احمد
%J بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2021

[Download]