علوم گیاهان زراعی ایران, سال (2021-7)

عنوان : ( واکنش مورفو-فیزیولوژیکی و عملکردی ذرت به کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و باکتری‌های محرک رشد گیاه )

نویسندگان: مجتبی حسینیان , علی احمدی , بابک متشرع زاده , جعفر نباتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی اثرات کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی به همراه باکتری‌های محرک رشد گیاه بر پاسخ­های ذرت، آزمایشی در سال 1396 در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و در چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای تغذیه‌ای شامل بدون استفاده از کود، کاربرد باکتری‌های محرک رشد، کاربرد کودهای شیمیایی و کاربرد کودهای شیمیایی به همراه باکتری‌های محرک رشد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار وزن خشک کل (9/3 کیلوگرم در مترمربع)، سرعت رشد محصول (8/79 گرم در مترمربع در روز)، سرعت جذب خالص (3/15 گرم در مترمربع در روز) و عملکرد دانه (29/18 تن در هکتار)، در تیمار کاربرد کودهای شیمیایی به همراه باکتری‌های محرک رشد مشاهده شد و بالاترین شاخص سطح برگ (3/5)، دوام سطح برگ (2/205) و وزن ویژه برگ (5/78 گرم در مترمربع) در تیمار کاربرد باکتری‌های محرک رشد به‌دست آمد. همچنین کمترین مقدار در تمام صفات، در تیمار شاهد مشاهده شد. نتایج نشان داد که حضور باکتری‌های محرک رشد گیاه در برنامه غذایی ذرت، باعث افزایش رشد و شاخص‌های رشدی گیاه شد و بیشترین مقادیر رشدی و عملکرد نهایی، از کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی به همراه باکتری‌های محرک رشد گیاه به‌دست آمد.

کلمات کلیدی

, ذرت, رشد گیاه, شاخص‌های رشد, عملکرد دانه, کود شیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087055,
author = {مجتبی حسینیان and علی احمدی and بابک متشرع زاده and نباتی, جعفر},
title = {واکنش مورفو-فیزیولوژیکی و عملکردی ذرت به کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و باکتری‌های محرک رشد گیاه},
journal = {علوم گیاهان زراعی ایران},
year = {2021},
month = {July},
issn = {2008-4811},
keywords = {ذرت، رشد گیاه، شاخص‌های رشد، عملکرد دانه، کود شیمیایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکنش مورفو-فیزیولوژیکی و عملکردی ذرت به کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و باکتری‌های محرک رشد گیاه
%A مجتبی حسینیان
%A علی احمدی
%A بابک متشرع زاده
%A نباتی, جعفر
%J علوم گیاهان زراعی ایران
%@ 2008-4811
%D 2021

[Download]