13th International Conference of Iranian Operations Research Society , 2020-04-22

عنوان : ( قیمت گذاری شارژ خودروهای برقی در فضای رقابتی بین ایستگاه های شارژ با رویکردهمکارانه )

نویسندگان: محمدامین بختیارزاده , هما فرجادیان , بابک رضائی خبوشان ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه گسترش روزافزون استفاده از خودروهای برقی، رشد زیرساخت های آن را به همراه داشته است. بدین ترتیب شرکتهای ارائه دهنده شارژ درگیر رقابتی شدید برای جذب تقاضا و پاسخ به مشتریان می شوند. از طرف دیگر در برخی نواحی ایستگاه شارژ عمومی وجود ندارد و ایستگاههای خصوصی اغلب مشتری زیادی ندارند و مشتریان موجود در این نواحی هدفی مطلوب برای این شرکتها محسوب می شوند. در این مقاله مسئله از منظر شرکت دارنده ایستگاه عمومی بررسی شده است که به دنبال تشکیل ائتلافی است تا ضمن تامین منافع ایستگاههای خصوصی، سود بدست آمده برای شرکت نیز بیشینه گردد. بدین منظور مسئله با رویکرد تئوری بازی ها مدل سازی شده و در نهایت مدل برای حالت خاص در یک منطقه با سه ایستگاه خصوصی حل شده است و علاوه بر تعیین قیمت، فرمول بسته ای برای نحوه تشکیل ائتلاف بدست آمده است.

کلمات کلیدی

, ایستگاه شارژ خودرو برقی خودروی برقی قیمت گذاری , رقابت , تئوری بازیها.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087085,
author = {بختیارزاده, محمدامین and فرجادیان, هما and رضائی خبوشان, بابک},
title = {قیمت گذاری شارژ خودروهای برقی در فضای رقابتی بین ایستگاه های شارژ با رویکردهمکارانه},
booktitle = {13th International Conference of Iranian Operations Research Society},
year = {2020},
location = {Shahrud, ايران},
keywords = {ایستگاه شارژ خودرو برقی خودروی برقی قیمت گذاری ; رقابت ; تئوری بازیها.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T قیمت گذاری شارژ خودروهای برقی در فضای رقابتی بین ایستگاه های شارژ با رویکردهمکارانه
%A بختیارزاده, محمدامین
%A فرجادیان, هما
%A رضائی خبوشان, بابک
%J 13th International Conference of Iranian Operations Research Society
%D 2020

[Download]