پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (12), شماره (24), سال (2021-3) , صفحات (49-76)

عنوان : ( کشف الگوهای ذهنی کارشناسان نسبت به آمادگی برای تغییر در شهرداری مشهد )

نویسندگان: حسین عبداله زاده رافی , فریبرز رحیم نیا , علیرضا خوراکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در عصر حاضر، تنها عامل ثابت در محیط سازمانها تغییر است. به عبارت بهتر سازمانها همواره در حال تغییر و تحول هستند، به شناخت الگوی ذهنی و ایجاد آمادگی لازم برای پذیرفتن تغییر در آنها، نقش بسیار مهمی در موفقیت اجرای استراتژی تغییرمحسوب میشوند؛ بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر کشف الگوی ذهنی کارشناسان شهرداری مشهد نسبت به آمادگی برای تغییرات سازمانی است که یک تحقیق کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی اکتشافیاست. در این پژوهش بهمنظور -شناسایی الگوهای ذهنی از روش کیو استفاده شده است. در این راستا بهمنظور طراحی فضای گفتمان ابتدا ادبیات موضوع بررسی و در ادامه مصاحبه های تکمیلی با 30 کارشناس مشارکت کننده صورت گرفت و درنهایت تعداد 64 عبارت بهعن وا ن فضای گفتمان این پژوهش گردآوری شد و با توجه به نحوه ارزشگذاریها کارتهای کیو ت وسط افراد نمونه، دسته بندی شد هاند. با استفاده از شیوه محاسبه امتیازهای عاملی کارت ها )عبارات کیو( و آرایههای عاملی قابل تفسیر، به شناسایی 11 عامل یا الگوی ذهنی در جامعه نمونه منتهی شد که پس از تفسیر و تحلیل درنهایت \\\"الگوی ذهنی ارزیابیکنندگان\\\" بهعنوان الگ وی ذهنی غالب در خصوص آمادگی برای تغییر در بین کارشناسان مجموعه شهرداری مشهد شناخته شد.

کلمات کلیدی

, الگوی ذهنی, آمادگی برای تغییر, روش کیو, کارشناسان, شهرداری مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087140,
author = {عبداله زاده رافی, حسین and رحیم نیا , فریبرز and خوراکیان, علیرضا},
title = {کشف الگوهای ذهنی کارشناسان نسبت به آمادگی برای تغییر در شهرداری مشهد},
journal = {پژوهش نامه مدیریت تحول},
year = {2021},
volume = {12},
number = {24},
month = {March},
issn = {2383-4064},
pages = {49--76},
numpages = {27},
keywords = {الگوی ذهنی، آمادگی برای تغییر، روش کیو، کارشناسان، شهرداری مشهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کشف الگوهای ذهنی کارشناسان نسبت به آمادگی برای تغییر در شهرداری مشهد
%A عبداله زاده رافی, حسین
%A رحیم نیا , فریبرز
%A خوراکیان, علیرضا
%J پژوهش نامه مدیریت تحول
%@ 2383-4064
%D 2021

[Download]