دومین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی , 2021-03-09

عنوان : ( مقایسه ی فیتوشیمیایی برگ، گل و ریشه های سه جمعیت خودروی Salvia abrotanoides (Kar.) Sytsma در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: محبوبه حسن پورفرد , پروانه ابریشم چی , طیبه رجبیان , حسن پرسا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مریم گلی خزری-روسی (Salvia abrotanoides (Kar.) Sytsma)، منبع مهمی از متابولیت های ثانویه است و خواص زیستی متعددی از جمله خاصیت آنتی اکسیدانی دارد که به ترکیبات فنولی آن نسبت داده می شود. در پژوهش حاضر، جهت ارزیابی فیتوشیمیایی اندام های مختلف گیاه، جمعیت های خودرو از سه منطقه کلات، درگز و طرق در استان خراسان رضوی جمع آوری گردیدند. ارزیابی محتوای کل ترکیبات فنلی، اسیدفنلی و فلاونوئیدی در نمونه های گل، برگ و ریشه به روش اسپکتروفوتومتری و سنجش مقدار رزمارینیک اسید و سالویانولیک اسیدB در برگ و ریشه با تکنیک کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا انجام شدند. بر اساس نتایج، محتوای کل ترکیبات فنلی، اسیدفنلی و فلاونوئید، هم چنین مقدار رزمارینیک اسید و سالویانولیک اسیدB در اندام های مختلف، با یکدیگر تفاوت معنی داری (P≤0.05) داشتند. مقادیر کل فنل، اسید فنلی و فلاونوئید به ترتیب بین 3645-369 میلی گرم گالیک اسید بر 100 گرم وزن خشک، 1356-258 میلی گرم رزمارینیک اسید بر 100 گرم وزن خشک و 451-110 میلی گرم کوئرستین بر 100 گرم وزن خشک، متغیر بودند. در همه ی جمعیت ها، گل و برگ در مقایسه با ریشه ها، دارای مقادیر بیش تری از فنل، اسید فنلی و فلاونوئید تام بودند و رزمارینیک اسید در برگ ها فراوان تر از سایر اندام ها بود. برگ جمعیت طرق، بیش ترین مقدار فنل و اسیدفنلی کل را داشت. به علاوه، گل جمعیت طرق و درگز، غنی از فلاونوئید بودند. رزمارینیک اسید (77/619) و سالویانولیک اسیدB (82/6) در برگ جمعیت درگز، به عنوان فراوان ترین هیدروکسی سینامیک اسیدهای مورد مطالعه تعیین شدند.

کلمات کلیدی

, ترکیبات فنلی, رزمارینیک اسید, سالویانولیک اسیدB, مریم گلی خزری-روسی, HPLC
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087143,
author = {حسن پورفرد, محبوبه and ابریشم چی, پروانه and طیبه رجبیان and پرسا, حسن},
title = {مقایسه ی فیتوشیمیایی برگ، گل و ریشه های سه جمعیت خودروی Salvia abrotanoides (Kar.) Sytsma در استان خراسان رضوی},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی},
year = {2021},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {ترکیبات فنلی، رزمارینیک اسید، سالویانولیک اسیدB، مریم گلی خزری-روسی، HPLC},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه ی فیتوشیمیایی برگ، گل و ریشه های سه جمعیت خودروی Salvia abrotanoides (Kar.) Sytsma در استان خراسان رضوی
%A حسن پورفرد, محبوبه
%A ابریشم چی, پروانه
%A طیبه رجبیان
%A پرسا, حسن
%J دومین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
%D 2021

[Download]