پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, سال (2021-1)

عنوان : ( مطالعه تاثیر همجواری و تغییرات کیفیت نور بر بروز برخی از مکانیسم‌های اجتناب از سایه در گیاه لوبیا قرمز (Phaseolus Vulgaris) )

نویسندگان: علی باقری , قربانعلی اسدی , علی قنبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برگ گیاه، با قابلیت فیلترسازی طیفهای مختلف نور سبب تغییر در کیفیت نور میگرردد تغییرر در کیفیرت نرور سربب برردز ر های برا نوروا مکانیسمهای اجتواب از سا ه در گیاه میشود به موظور ارز ابی اثر همجواری بر مکانیسمهای اجتواب از سا ه در گیاه لوبیا قرمر،، ززما یری بره ترور گل انی در تابستا 96 د بهار 97 در گلخانهی تحقیقاتی دانیگاه فرددسی میه اجراء ش ززما ش در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکررار د شرام چهار تیمار ن م همجواری )رش گیاه ب د حضور گونهی همجوار( د رش گیاه مرک،ی به ترتیب همجوار با 1 ، 2 د 3 بوته لوبیا قرمر، انجرام گرفرت در ا ا ززما ش نسبت نور قرم، به قرم، ددر ) R:FR ( ارتفاع، ز ستتودهی ان امهای گیاه، شاخص سطح برگ، طول دمبرگ، تقار گیاه، حجم تاج گیاه د تانژانت زاد هی ا ینتر ن برگ گیاه به نووا برخی از مکانیسمهای اجتواب از سا ه مورد ارز ابی قرار گرفت نتا ج نیا داد کمتر ن می،ا کیفیت نرور رسی ه به تاج وشش لوبیا قرم، به می،ا 50 / 0 از تیمار سه بوتهی همجوار به دست زم بییتر ن می،ا ارتفاع ) 28 سانتیمترر( د کمترر ن میر،ا طرول دمبرگ ) 55 / 4 سانتیمتر( از تیمار ن م همجواری حات ش همچوین بع از تفکیک گیاه به قسمتهای چپ د راست بییتر ن نرخ برهمخوردگی تقار از تیمار ک بوتهی همجوار ) 23 / 0 درت ( ب ست زم تانژانت زاد هی ا ینتر ن برگ گیاه ) 35 / 1( از تیمار 3 بوتهی همجوار حات شر کره نیرا از تلاش بییتر برگها جهت کیی گی خود به سمت بالا میباشو در ا ن ززما ش، تاثیر کیفیت نور بر ردی دد مولفه )تقار د تانژانت زاد هی بررگ ادل( برای ادلین بار به نووا مکانیسمهای اجتواب از سا ه معرفی گرد همچوین اف،ا ش تع اد گیاها همجوار به دلیر کراهش کیفیرت نرور سربب برردز مکانیسمهای اجتواب از سا ه از جمله کاهش رش نرضی، کاهش شاخص سطح برگ د ز ستتودهی برگ گرد بوابرا ن در گیاهانی مانو لوبیاقرم، که تولی غلاف د حصول نملکرد با رش نرضی د تولی شاخههای فرنی همبستگی دارد، بررسی نقش کیفیت نور د مکانیسمهای اجتواب از سا ه از اهمیت بالا ی برخوردار میباش

کلمات کلیدی

, تقارن, رقابت, زاویه برگ, سایه اندازی, کیفیت نور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087196,
author = {باقری, علی and اسدی, قربانعلی and قنبری, علی},
title = {مطالعه تاثیر همجواری و تغییرات کیفیت نور بر بروز برخی از مکانیسم‌های اجتناب از سایه در گیاه لوبیا قرمز (Phaseolus Vulgaris)},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2021},
month = {January},
issn = {2980-8170},
keywords = {تقارن، رقابت، زاویه برگ، سایه اندازی، کیفیت نور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تاثیر همجواری و تغییرات کیفیت نور بر بروز برخی از مکانیسم‌های اجتناب از سایه در گیاه لوبیا قرمز (Phaseolus Vulgaris)
%A باقری, علی
%A اسدی, قربانعلی
%A قنبری, علی
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2980-8170
%D 2021

[Download]