اندیشه نوین دینی, دوره (21), شماره (2), سال (2021-9) , صفحات (105-128)

عنوان : ( بدن، مراتب و ویژگی های آن از دیدگاه حکمت متعالیه )

نویسندگان: سمیه واسعی , عباس جوارشکیان , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طبق دیدگاه صدرالمتألهین، نفسیت نفس به تعلق ذاتیِ آن به بدن است و به همین دلیل، نفس بدون بدن، نفس نیست . اکنون این سؤال مطرح میشود که در صیرورت جبلّی وجود واحد انسان از عالم الهی به عالم عقل، مثال و ماده، در قوس نزول، و رجوع به غایت نهایی خود در قوس صعود، آیا بدن نیز در تمامی این عوالم وجودی، انسان را همراهی می کند، یا می توان مرحله ای را یافت که در آن، انسان فاقد بدن می شود؟ به عبارتدیگر، آیا با ورود نفس به عالم عقل و بلکه برتر از آن، نفس فاقد بدن می شود؟ این مقاله براساس مبانی وجودشناختی صدرایی، به بررسی حقیقت بدن پرداخته و در موضوع بدنِ عقلی، به دو نظریه اشاره کرده است. در نظریه ی اول، حقیقت بدن به قوهی خیال برمی گردد و به دلیل حضور بارز یا کامنِ قوهی خیال در تمام مراتب وجودی، انسان همواره بدن دارد و با بدن عقلی و اسمایی، به شکل صوَر تقدیریِ متناسب با آن نشئه ها همراه است. بنابر نظریهی دوم، در ترفّع وجودی به عالم عقل، صوَر تبدیل به معنا می شود، اما بدن عقلی همچنان به معنای تعیّنی از تعیّنات نفس، در عالم عقل، پذیرفتنی است.

کلمات کلیدی

, نفس, بدن مادی, بدن مثالی, بدن غقلی, بدن اسمائی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087242,
author = {واسعی, سمیه and جوارشکیان, عباس and حسینی, سیدمرتضی},
title = {بدن، مراتب و ویژگی های آن از دیدگاه حکمت متعالیه},
journal = {اندیشه نوین دینی},
year = {2021},
volume = {21},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-9481},
pages = {105--128},
numpages = {23},
keywords = {نفس- بدن مادی- بدن مثالی- بدن غقلی- بدن اسمائی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بدن، مراتب و ویژگی های آن از دیدگاه حکمت متعالیه
%A واسعی, سمیه
%A جوارشکیان, عباس
%A حسینی, سیدمرتضی
%J اندیشه نوین دینی
%@ 2008-9481
%D 2021

[Download]