حکمت اسلامی, دوره (8), شماره (2), سال (2021-9) , صفحات (191-210)

عنوان : ( نقش علم در تکامل نفس از منظر ملاصدرا )

نویسندگان: اعظم سادات پیش بین , عباس جوارشکیان , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به آراء ابتکاری صدرالمتالهین شیرازی در تلقی وجودی از علم و همچنین باور به تکامل ذاتی نفس، هدف اساسی نوشتار حاضر تبیین تاثیرگذاری علم بر تکامل و تعالی وجودی نفس است. از نظر ملاصدرا، علم امری وجودی است و چون وجود مساوق با کمال است، حصول علم برای نفس، کمالی برای آن محسوب می شود. براین اساس صرف نظر از موضوع علم و مرتبه معلوم، هر علمی به جهت حصول وجودش برای نفس، کمالی برای نفس محسوب می شود. ولی باید توجه داشت که نوع علم، نوع تکامل را رقم می زند و از آن جایی که علم مراتب دارد، هرچه درجه وجودی معلوم شدید تر باشد، نفس متعالی تر خواهد شد. شایان ذکر است که تفسیر دقیق صدرایی از چگونگی حصول صور علمی برای نفس، به نحو افاضه به اصل هستی نفس و ایجاد تجدد وجودی در آن است نه افزوده شدن و انضمام کمالی بر نفس؛ به طوری که نفس در اثر این افاضه، ترفع وجودی یافته و با سیر در مراتب هستی، به ادراک حقایق آنها نایل می شود.

کلمات کلیدی

, علم, وجود, تکامل, نفس, صدرالمتالهین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087244,
author = {پیش بین, اعظم سادات and جوارشکیان, عباس and حسینی, سیدمرتضی},
title = {نقش علم در تکامل نفس از منظر ملاصدرا},
journal = {حکمت اسلامی},
year = {2021},
volume = {8},
number = {2},
month = {September},
issn = {2423-5105},
pages = {191--210},
numpages = {19},
keywords = {علم- وجود- تکامل- نفس- صدرالمتالهین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش علم در تکامل نفس از منظر ملاصدرا
%A پیش بین, اعظم سادات
%A جوارشکیان, عباس
%A حسینی, سیدمرتضی
%J حکمت اسلامی
%@ 2423-5105
%D 2021

[Download]