تاریخ روابط خارجی, دوره (22), شماره (86), سال (2021-6) , صفحات (43-68)

عنوان : ( وابستگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پهلوی دوم به انگلیس )

نویسندگان: مجتبی سلطانی احمذی , مصطفی گوهری فخرآباد , محمدجسن پور قنبر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایران در زمان پهلوی دوم در همه زمینه ها به انگلیس وابستگی داشت.

کلمات کلیدی

, ایران, انگلیس, وابستگی ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087245,
author = {مجتبی سلطانی احمذی and گوهری فخرآباد, مصطفی and محمدجسن پور قنبر},
title = {وابستگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پهلوی دوم به انگلیس},
journal = {تاریخ روابط خارجی},
year = {2021},
volume = {22},
number = {86},
month = {June},
issn = {1735-2010},
pages = {43--68},
numpages = {25},
keywords = {ایران، انگلیس، وابستگی ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T وابستگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پهلوی دوم به انگلیس
%A مجتبی سلطانی احمذی
%A گوهری فخرآباد, مصطفی
%A محمدجسن پور قنبر
%J تاریخ روابط خارجی
%@ 1735-2010
%D 2021

[Download]