پژوهشنامه کلام, دوره (7), شماره (14), سال (2021-9) , صفحات (113-134)

عنوان : ( بررسی رابطه «ایمان» و «عمل صالح» با محوریت آیات قرآن )

نویسندگان: محمدحسین احمدی , سیدمرتضی حسینی , جعفر مروارید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که آیات قرآن چه رابطه و تعاملی را بین ایمان و عمل صالح ترسیم می‌کند؟ این نوشتار سعی دارد با تحلیل آیات ناظر به ایمان و عمل صالح، دیدگاه قرآن در خصوص رابطه و تأثیر متقابل آن‌ها را ارائه نماید. در این تحقیق با بررسی آیات متعدد و اشاره به دو دیدگاه مهم دست یافتیم؛ ایمان از نگاه قرآن، عمل ارادی و تصدیق و گرایش قلبی است که بر اساس عقل عملی به خدا، نبوت، معاد و دیگر اصول اعتقادی تعلق می‌گیرد. این گرایش مغایر با علم، ولی متوقف بر آن است که پس از معرفت لازم نسبت به متعلقات ایمان که مصداق عقل نظری است، تحقق می‌یابد. عمل صالح رفتاری است که علاوه بر صورت زیبا، سیرت نیکو و حسن فاعلی نیز لازم دارد. اساس سیرت نیکو، ایمان و انگیزه الهی است. تنها چنین عملی از نظر قرآن مستحق پاداش الهی است. عمل صالح از نگاه قرآن در حقیقت ایمان دخالت ندارد، ولی ایمان عامل اصلی عمل صالح و شرط قبولی آن می‌باشد. از سوی دیگر عمل صالح نه تنها در مقام اثبات نشانه ایمان است، بلکه در مقام ثبوت باعث افزایش و کمال ایمان است.

کلمات کلیدی

, ایمان , عمل صالح , رابطه ایمان و عمل , تفاوت ایمان و علم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087246,
author = {محمدحسین احمدی and حسینی, سیدمرتضی and مروارید, جعفر},
title = {بررسی رابطه «ایمان» و «عمل صالح» با محوریت آیات قرآن},
journal = {پژوهشنامه کلام},
year = {2021},
volume = {7},
number = {14},
month = {September},
issn = {2476-5325},
pages = {113--134},
numpages = {21},
keywords = {ایمان ، عمل صالح ، رابطه ایمان و عمل ، تفاوت ایمان و علم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه «ایمان» و «عمل صالح» با محوریت آیات قرآن
%A محمدحسین احمدی
%A حسینی, سیدمرتضی
%A مروارید, جعفر
%J پژوهشنامه کلام
%@ 2476-5325
%D 2021

[Download]