برنامه ریزی و توسعه گردشگری, دوره (9), شماره (34), سال (2020-11) , صفحات (83-99)

عنوان : ( گونه شناسی تقاضای محصول و خدمت در گردشگری کشاورزی از سوی گردشگران (منطقه مورد مطالعه روستاهای شهرستان محلات) )

نویسندگان: کبریا مرادی , حمداله سجاسی قیداری , حمید شایان , امید علی خوارزمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گردشگری کشاورزی یک فعالیت اقتصادی و تجاری است که خدمات و محصولات کشاورزی را برای گردشگران فراهم می‌آورد. بنابراین یکی از عوامل موثر بر توسعه گردشگری کشاورزی، توجه به تقاضای گردشگران در حوزه گردشگردی کشاورزی است. لذا بررسی دقیق و شناسایی ویژگی‌ها و ترجیحات گردشگران دارای اهمیت می‌باشد. براین اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی گونه شناسی تقاضای گردشگری کشاورزی است. بلحاظ روش‌شناختی پژوهش حاضر از نوع توصیفی– تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل گردشگرانی هستند که از روستاهای منطقه موردمطالعه بازدید کرده‌اند. با استفاده از فرمول کوکران با خطای 0.07 درصد حجم نمونه گردشگران 196 نفر بدست آمد. نتایج حاصل از آزمون t، نشان می‌دهد که میانگین تمام گونه‌های تقاضای گردشگری کشاورزی بیشتر از مقدار آزمون شده می‌باشد. بنابراین گونه‌های تقاضای گردشگری کشاورزی در وضعیت مناسبی قرار دارد. نتایج حاصل آزمون فریدمن نشان می‌دهد که بیشترین تقاضای محصول گردشگری مربوط به استراحت، آب و هوای مطلوب، رضایتمندی از سفر، چشم اندازهای کشاورزی و پیاده‌روی در مزارع می‌باشد. همچنین نتایج حاصل آزمون کروسکال والیس حاکی از این است که روستای عیسی آباد در گونه تجربه کشاورزی رتبه 1، تفریح کشاورزی رتبه 1 و روستای سعادت آباد در گونه تفریح کشاورزی دارای رتبه 1 و فروش کشاورزی رتبه 1 را دارند.

کلمات کلیدی

, گردشگری کشاورزی, خدمات گردشگری, محصول گردشگری, گونه شناسایی تقاضا, شهرستان محلات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087259,
author = {مرادی, کبریا and سجاسی قیداری, حمداله and شایان, حمید and خوارزمی, امید علی},
title = {گونه شناسی تقاضای محصول و خدمت در گردشگری کشاورزی از سوی گردشگران (منطقه مورد مطالعه روستاهای شهرستان محلات)},
journal = {برنامه ریزی و توسعه گردشگری},
year = {2020},
volume = {9},
number = {34},
month = {November},
issn = {2322-309X},
pages = {83--99},
numpages = {16},
keywords = {گردشگری کشاورزی، خدمات گردشگری، محصول گردشگری، گونه شناسایی تقاضا، شهرستان محلات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گونه شناسی تقاضای محصول و خدمت در گردشگری کشاورزی از سوی گردشگران (منطقه مورد مطالعه روستاهای شهرستان محلات)
%A مرادی, کبریا
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A شایان, حمید
%A خوارزمی, امید علی
%J برنامه ریزی و توسعه گردشگری
%@ 2322-309X
%D 2020

[Download]