پژوهش های حبوبات ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2021-8) , صفحات (187-204)

عنوان : ( گزینش ژنوتیپهای منتخب عدس ) Lens culinaris Medik ( متحمل به تنش خشکی با به کارگیری پنج شاخص تحمل جدید در شرایط مشهد )

نویسندگان: محمدحسن وفائی , مهدی پارسا , احمد نظامی , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهمنظور ارزیابی و انتخاب ژنوتیپهای عدس منتخب متحمل به تنش خشکی و بررسی کارآیی شاخصهای قددیمی و جدید تحمل به تنش، پژوهشی در سال زراعی 94 - 1393 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشددد در قالدب طدر بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و تحت دو شرایط رطوبتی عدم تنش خشکی )تأمین 100 درصدد نیداز آبدی گیداه و تنش خشکی )تأمین 40 درصد نیاز آبی گیاه بر روی 9 ژنوتیپ برگزیده از بدین 73 ژنوتیدپ مدورد بررسد ی در آزمدایش زراعی سال قبل، اجرا گردید. برای اعمال دقیق محدودیت آبی، از سیستم آبیاری قطرهای نواری استفاده شد و میدزا آب ورودی توسط کنتور مورد پایش قرار گرفت. بر اساس نتایج، در شرایط بدو تنش، ژنوتیپهدای MLC356 و MLC121 به ترتیب، با تولید 2621 و 993 کیلوگرم دانه در هکتار، بالاترین و پایینترین رتبه تولید دانه در واحد سدط را بده خدود اختصاص دادند. در شرایط تنش نیز ژنوتیپهای Cabralinta و MLC121 بهترتیب، با تولید 876 و 288 کیلدوگرم دانده در هکتار، بالاترین و پایینترین رتبه تولید دانه در واحد سط را کسب کردند. ارزیابی تحمل به تنش خشکی، بدر اسداس هشت شاخص قدیمی ) HM ، TOL ، MP ، STI ، GMP ، YI ، DI و REI و پدنج شداخص جدیدد ) SSPI ، ATI ، SNPI ، STI1K و STI2K صورت گرفت. مطالعۀ همبستگی بین عملکرد دانه در شرایط تنش و عدم تنش و شاخصهای تحمدل به خشکی نشا داد که شاخص جدید STI2K و شاخصهدای قددیمی STI ، GMP ، REI ، HM و MP بدرای شناسدایی ژنوتیپهایی با عملکرد بالا در هر دو شرایط رطوبتی )تنش و بدو تنش مناسب هستند. تجزیه بده مؤلفده هدای اصدلی و ترسیم بایپلات نیز نشا داد که شاخصهای جدید SNPI و STI2K و شاخصهدای قددیمی YI ، HM ، GMP ، REI و STI بدترین شاخصها برای جداسازی ژنوتیپهای در هر دو شدرایط رطدوبتی هسدتند و بدر ایدن اسداس، ژنوتیدپ هدای MLC356 ، Cabralinta و MLC025 بهعنوا ژنوتیپهای متحمل به تنش خشکی و با عملکرد بالا انتخاب شدند. برای گروهبندی ژنوتیپها، تجزیه خوشهای انجام گرفت و رسم دندروگرام، ژنوتیپها را به چدار کلاستر گروهبندی کدرد کده در این گروهبندی، Cabralinta و MLC025 در یک کلاستر )کلاستر دوم قرار گرفتند.

کلمات کلیدی

, بایپلات, تجزیه کلاستر, عملکرد دانه, همبستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087267,
author = {وفائی, محمدحسن and پارسا, مهدی and نظامی, احمد and گنجعلی, علی},
title = {گزینش ژنوتیپهای منتخب عدس ) Lens culinaris Medik ( متحمل به تنش خشکی با به کارگیری پنج شاخص تحمل جدید در شرایط مشهد},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2021},
volume = {12},
number = {1},
month = {August},
issn = {2008-725X},
pages = {187--204},
numpages = {17},
keywords = {بایپلات، تجزیه کلاستر، عملکرد دانه، همبستگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گزینش ژنوتیپهای منتخب عدس ) Lens culinaris Medik ( متحمل به تنش خشکی با به کارگیری پنج شاخص تحمل جدید در شرایط مشهد
%A وفائی, محمدحسن
%A پارسا, مهدی
%A نظامی, احمد
%A گنجعلی, علی
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725X
%D 2021

[Download]