پژوهش های مدیریت انتظامی, دوره (15), شماره (2), سال (2020-8) , صفحات (317-338)

عنوان : ( اولویت بندی شاخص های مهندسی عوامل انسانی موثر بر رضایت شغلی در نیروی انتظامی )

نویسندگان: امیر محمد فکور ثقیه , وحیده بافندگان امروزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: ارگونومی یا مهندسی عوامل انسانی، با هدف افزایش بهره­وری و با توجه به اهمیت سلامتی و ایمنی انسان در محیط کار شکل گرفته است. هدف پژوهش حاضر آن است که عوامل ارگونومیک موثر بر رضایت شغلی کارکنان نیروی انتظامی، اولویت­بندی شوند. روش: پژوهش حاضر براساس هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - تحلیلی است. تیم تصمیم را پانزده نفر از کارشناسان ناجا که آگاه به مسائل نیروی انسانی بوده با حداقل 20 سال سابقه کاری تشکیل می دهند و به روش گلوله برفی انتخاب شدند. در این پژوهش، ابتدا شاخص‌ها و راهکارهای استخراج شده از پیشینه و متون مربوطه، توسط خبرگان بازنگری شدند. در مرحله بعد و به‌منظور رتبه­بندی و تعیین وزن شاخص­ها و راهکارهای شناسایی‌شده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی استفاده شد. روایی پرسشنامه­ها با استفاده از نظرات گروه خبره انجام شد. همچنین پایایی در پرسشنامه اولیه با محاسبه آلفای کرونباخ (92/0) و در پرسشنامه تحلیل سلسله‌مراتبی فازی با نرخ ناسازگاری کمتر از 1/0 تایید شد. یافته­ها: ابتدا با بررسی متون و ادبیات مرتبط، نوزده راهکار برای ارتقاء مهندسی عوامل انسانی شناسایی شد. سپس خبرگان شش راهکار تهیه وسایل حفاظت فردی، تهیه ابزار کار مناسب، بهبود نوبت کاری، کنترل فشار­های کاری، تهیه لباس فرم و پوتین و ایجاد وضعیت مناسب بدن در هنگام کار را به‌عنوان مهمترین راهکار انتخاب کردند. همچنین با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی وزن بهبود نوبت کاری (35/0)، تهیه لباس فرم و پوتین (22/0)، تهیه ابزار کار مناسب (17/0) و ایجاد وضعیت مناسب بدن در هنگام کار (1/0) به‌دست آمد. نتایج: به‌دلیل محدودیت­های اجرایی، مالی و زمانی، ناجا می­تواند برای پیاده‌سازی اصول مهندسی عوامل انسانی با هدف افزایش رضایت شغلی کارکنان خود، به‌ترتیب بر بهبود نوبت کاری، تهیه لباس فرم و پوتین مناسب و تهیه ابزار و تجهیزات کار مناسب به‌عنوان عواملی که دارای اهمیت بیشتری هستند، تمرکز کند.

کلمات کلیدی

مهندسی عوامل انسانی؛ رضایت شغلی؛ نیروی انتظامی؛ تحلیل سلسه مراتبی فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087278,
author = {فکور ثقیه, امیر محمد and بافندگان امروزی, وحیده},
title = {اولویت بندی شاخص های مهندسی عوامل انسانی موثر بر رضایت شغلی در نیروی انتظامی},
journal = {پژوهش های مدیریت انتظامی},
year = {2020},
volume = {15},
number = {2},
month = {August},
issn = {1735-9570},
pages = {317--338},
numpages = {21},
keywords = {مهندسی عوامل انسانی؛ رضایت شغلی؛ نیروی انتظامی؛ تحلیل سلسه مراتبی فازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اولویت بندی شاخص های مهندسی عوامل انسانی موثر بر رضایت شغلی در نیروی انتظامی
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%A بافندگان امروزی, وحیده
%J پژوهش های مدیریت انتظامی
%@ 1735-9570
%D 2020

[Download]