شیعه پژوهی, دوره (8), شماره (22), سال (2022-9) , صفحات (86-112)

عنوان : ( نقد و بررسی گزارش های مربوط به فدک در الطبقات الکبری ابن سعد )

نویسندگان: مجتبی سلطانی احمدی , سارا خاتمی , مصطفی گوهری فخرآباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اخبار مروبط به واقعه فدک در منابع تاریخی با اختلاف نقل شده است.

کلمات کلیدی

الطبقات الکبری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087283,
author = {مجتبی سلطانی احمدی and سارا خاتمی and گوهری فخرآباد, مصطفی},
title = {نقد و بررسی گزارش های مربوط به فدک در الطبقات الکبری ابن سعد},
journal = {شیعه پژوهی},
year = {2022},
volume = {8},
number = {22},
month = {September},
issn = {2423-4125},
pages = {86--112},
numpages = {26},
keywords = {الطبقات الکبری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد و بررسی گزارش های مربوط به فدک در الطبقات الکبری ابن سعد
%A مجتبی سلطانی احمدی
%A سارا خاتمی
%A گوهری فخرآباد, مصطفی
%J شیعه پژوهی
%@ 2423-4125
%D 2022

[Download]