اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی , 2021-09-08

عنوان : ( جداسازی و بررسی کارایی باکتریوفاژهای جدا شده از فاضلاب علیه استافیلوکوکوس اورئوس های دارای مقاومت چندگانه آنتی بیوتیکی (MDR )و مولّد بیوفیلم مسبب ورم پستان گاوی )

نویسندگان: فاطمه محمدیان لوجلی , حمیده کلاته رحمانی , بهنام بیداریان , بابک خرمیان طوسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ورم پستان یکی از رایحترین بیماریها در گلههای شیری است که ضررهای اقتصادی بسیاری را از طریق کاهش تولید شیر و کاهش کیفیت آن برای دامداران به بار می آورد .پیشگیری و درمان ورم پستان به مقدار زیادی وابسته به مصرف آنتی بیوتیک هاست؛ اما، تاثیر آنها به دلیل مقاومت دارویی باکتریها روز به روز در حال کاهش میباشد. یکی از راه حلهای این مشکلات استفاده از روشهای جایگزین در درمان ورم پستان از جمله استفاده از باکتریوفاژها است .هدف این مطالعه یافتن باکتریوفاژهایی است که علیه استافیلوکوکوس اورئوس های جداشده از ورم پستان با توانایی تولید بیوفیلم و دارای مقاومت چندگانه به آنتیبیوتیکها (MDR )موثر باشند .نمونههای فاضلاب شیردوشی از گاوداریهای استان خراسان رضوی جمع آوری شد .سپس، با استفاده از روش آگار دولایه جداسازی فاژ و خالص سازی آن انجام گردید . حاصل کار، جداسازی دو فاژ دارای اثر لیز کنندگی علیه باکتریهای MDR و مولّد بیوفیلم بود. در نهایت، طیف میزبانی فاژها بر روی 11 عدد سویه باکتری سنجیده شد که از بین آنها مجموع پنج باکتری به فاژهای مورد نظر حساس بودند. نتایج نشان میدهد باکتریوفاژهای جدا شده از فاضلاب فعالیت لیزکنندگی مناسبی علیه استافیلوکوکوس اورئوس های جداشده از ورم پستان دارند که میتوان از آنها در درمان ورم پستان بهره برد.

کلمات کلیدی

, باکتریوفاژ, استافیلوکوکوس اورئوس, مقاومت دارویی, ورم پستان, گاو شیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087295,
author = {محمدیان لوجلی, فاطمه and حمیده کلاته رحمانی and بیداریان, بهنام and خرمیان طوسی, بابک},
title = {جداسازی و بررسی کارایی باکتریوفاژهای جدا شده از فاضلاب علیه استافیلوکوکوس اورئوس های دارای مقاومت چندگانه آنتی بیوتیکی (MDR )و مولّد بیوفیلم مسبب ورم پستان گاوی},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی},
year = {2021},
location = {آمل, ايران},
keywords = {باکتریوفاژ، استافیلوکوکوس اورئوس، مقاومت دارویی، ورم پستان، گاو شیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی و بررسی کارایی باکتریوفاژهای جدا شده از فاضلاب علیه استافیلوکوکوس اورئوس های دارای مقاومت چندگانه آنتی بیوتیکی (MDR )و مولّد بیوفیلم مسبب ورم پستان گاوی
%A محمدیان لوجلی, فاطمه
%A حمیده کلاته رحمانی
%A بیداریان, بهنام
%A خرمیان طوسی, بابک
%J اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی
%D 2021

[Download]