روان شناسی و دین, دوره (13), شماره (52), سال (2021-3) , صفحات (73-92)

عنوان : ( تدوین پروتکل کنترل خودارضایی؛ با تاکید بر رویکرد اسلامی و امکان سنجی آن: «تک آزمودنی» )

نویسندگان: فاطمه آذربادکان , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدسعید عبدخدائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی نقش خودکنترلی با رویکرد اسلامی، در کنترل خودارضایی دختران بود. ابتدا پروتکل کنترل خودارضایی، براساس خودکنترلی با رویکرد اسلامی تدوین و امکان‌سنجی آن مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری، شامل کلیه دختران مجرد ۱۶ تا ۲۰ سال دبیرستان‎های روزانه، شبانه و بزرگ‌سالان بودند که بیش از ۳ بار در هفته، حداقل از یکسال گذشته خودارضایی داشتند. برای نمونه‎گیری، از نمونه در دسترس و هدفمند استفاده شد (۲ نفر، ۱۸ و ۱۶ ساله). هر دو آزمودنی، در ابتدا و انتهای دوره درمان، پرسش‌نامه‎های اضطراب بک (BAI) و پرسش‌نامه افسردگی بک (BDI-II) را تکمیل کردند. همچنین، ۶ جلسه مشاوره فردی «پروتکل کنترل خودارضایی با تاکید بر رویکرد اسلامی» دریافت کردند و به مدت ۴ هفته، پیگیری درمان انجام شد. نتایج نشان داد استفاده از پروتکل کنترل خودارضایی با تاکید بر رویکرد اسلامی، در هر دو آزمودنی باعث کاهش رفتار خودارضایی شد. همچنین مقایسه نتایج پرسش‌نامه‎های اضطراب و افسردگی در مراجعان نشان‌دهنده کاهش افسردگی آنها بود. در نتیجه، استفاده از «پروتکل کنترل خودارضایی با تاکید بر رویکرد اسلامی»، منجر به حذف این رفتار در نوجوانان می‌شود.

کلمات کلیدی

, خودارضایی , خودکنترلی , رویکرد اسلامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087298,
author = {آذربادکان, فاطمه and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and عبدخدائی, محمدسعید},
title = {تدوین پروتکل کنترل خودارضایی؛ با تاکید بر رویکرد اسلامی و امکان سنجی آن: «تک آزمودنی»},
journal = {روان شناسی و دین},
year = {2021},
volume = {13},
number = {52},
month = {March},
issn = {2008-1782},
pages = {73--92},
numpages = {19},
keywords = {خودارضایی ، خودکنترلی ، رویکرد اسلامی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تدوین پروتکل کنترل خودارضایی؛ با تاکید بر رویکرد اسلامی و امکان سنجی آن: «تک آزمودنی»
%A آذربادکان, فاطمه
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A عبدخدائی, محمدسعید
%J روان شناسی و دین
%@ 2008-1782
%D 2021

[Download]