مکانیک سیالات و آیرودینامیک, دوره (9), شماره (2), سال (2022-3) , صفحات (1-16)

عنوان : ( ارزیابی مدل آشفتگی جدید GEKO در جریان همراه با کاویتاسیون بر روی پرتابه های استوانه ای سرتخت و سر کروی )

نویسندگان: رامین فدایی رودی , محمود پسندیده فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل جریان سیال همراه با کاویتاسیون در کاربردهای هیدرودینامیکی بسیار حائز اهمیت است. در این ارتباط پیش بینی دقیق ابعاد کاویتی و نوزیع فشار و دینامیک جریان اطراف و داخل کاویتی بخصوص در محل بسته شدن کاویتی بسیار مورد توجه بوده است. در این مقاله جریان همراه با کاویتاسیون حول پرتابه های استوانه ای با دماغه سر تخت و نیم کروی بصورت عددی بررسی شده است. بدین منظور در مقاله حاضر چهار مدل آشفتگی k-ε-Realizeable، K-ω، k-ω SST و GEKO توسط نرم افزار فلوئنت بررسی شده است. مدل کاویتاسیون زوارت برای تحلیل جریان استفاده گردیده است. در این پژوهش جریان با دامنه اعداد کاویتاسیون مختلف (8/1 تا 1/0) با نتایج تجربی و عددی دیگران مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد مدل آشفتگی اخیر ارائه شده توسط منتر بنام GEnelarilized-KOmega (GEKO) که دو معادله اضافی حل می کند و جدیدا به نرم افزار فلوئنت افزوده شده است خصوصا برای اعداد کاویتاسیون بزرگتر به همراه مدل کاویتاسیون زوارت جواب به مراتب بهتری ارائه می دهد.

کلمات کلیدی

کاویتیاسیون؛ سیلندر سر تخت؛ سیلندر سر نیم کروی؛ مدل آشفتگی GEKO
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087323,
author = {فدایی رودی, رامین and پسندیده فرد, محمود},
title = {ارزیابی مدل آشفتگی جدید GEKO در جریان همراه با کاویتاسیون بر روی پرتابه های استوانه ای سرتخت و سر کروی},
journal = {مکانیک سیالات و آیرودینامیک},
year = {2022},
volume = {9},
number = {2},
month = {March},
issn = {2322-3278},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {کاویتیاسیون؛ سیلندر سر تخت؛ سیلندر سر نیم کروی؛ مدل آشفتگی GEKO},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی مدل آشفتگی جدید GEKO در جریان همراه با کاویتاسیون بر روی پرتابه های استوانه ای سرتخت و سر کروی
%A فدایی رودی, رامین
%A پسندیده فرد, محمود
%J مکانیک سیالات و آیرودینامیک
%@ 2322-3278
%D 2022

[Download]