تحقیقات بتن, دوره (14), شماره (3), سال (2021-11) , صفحات (5-18)

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی پارامترهای شکست، خواص مکانیکی و جمعشدگی بتن سبک دانه )

نویسندگان: علیرضا حسینی محراب , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده استفاده از سبک دانهها به دلیل کاهش وزن بتن روزبهروز افزایش یافته است. از طرفی سبک دانهها منجر به تغییر در رفتار شکست بتن در مقایسه با سنگدانه معمولی میشوند. با توجه به ضعف روشهای مقاومتی در طراحی اعضای بتنی، پژوهشگران و آییننامههای طراحی، تحلیل سازههای بتنی و تعیین خواص و مشخصههای بتن به روش مکانیک شکست را ضروری میدانند. در این پژوهش آزمایشگاهی و تحلیلی، رفتار شکست اعضای بتنی ساختهشده از بتن سبک با استفاده از روش کار شکست و روش اثر اندازه بر روی تیرهای شکافدار بررسی میشوند. همچنین، خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک مورد مطالعه قرار میگیرند. در مجموع 03 عدد نمونه منشوری خمشی و 24 عدد نمونه جهت تعیین پارامترهای شکست، خواص مکانیکی و جمع شدگی از بتن سبک ساخته و آزمایش شدند. نتایج آزمایشها و تحلیلها نشان میدهند که نظریه اثر اندازه بازانت رفتار شکست اعضای بتنی سبک را بهخوبی ارزیابی میکند. در نمونههای آزمایششده، انرژی شکست کل �????� در بتن سبک نسبت به بتن معمولی به دلیل کمتر بودن ظرفیت نهایی آن، به میزان 1/86 %کمتر شده �� است. این در حالی است که انرژی شکست اولیه �� حاصل از روش اثر اندازه در بتن سبک در مقایسه با بتن معمولی قدری بیشتر است. مطابق نمودارهای حاصل از روش اثر اندازه، بتن سبک در مقایسه با بتن معمولی شکلپذیری بیشتر و تُردی کمتری داشته است. همچنین، روش اثر اندازه دارای دقت مناسبتری نسبت به روش کار شکست جهت مطالعه رفتار شکست بتن سبک است. استفاده از سبک دانه بجای سنگدانه معمولی در بتن باعث کاهش جمعشدگی بتن میشود. .

کلمات کلیدی

, بتن سبک, انرژی شکست, اثر اندازه, جمع شدگی, چقرمگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087331,
author = {حسینی محراب, علیرضا and اصفهانی, محمدرضا},
title = {بررسی آزمایشگاهی پارامترهای شکست، خواص مکانیکی و جمعشدگی بتن سبک دانه},
journal = {تحقیقات بتن},
year = {2021},
volume = {14},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-4242},
pages = {5--18},
numpages = {13},
keywords = {بتن سبک، انرژی شکست، اثر اندازه، جمع شدگی، چقرمگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی پارامترهای شکست، خواص مکانیکی و جمعشدگی بتن سبک دانه
%A حسینی محراب, علیرضا
%A اصفهانی, محمدرضا
%J تحقیقات بتن
%@ 2008-4242
%D 2021

[Download]