پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش, دوره (13), شماره (2), سال (2021-9) , صفحات (203-22)

عنوان : ( شناسایی و تحلیل آسیب‌های ساختاری مربیان لیگ برتر فوتبال ایران )

نویسندگان: کیانوش شجیع , مهدی طالب پور , سیدمرتضی عظیم زاده , محمد کشتی دار , هادی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی و تحلیل آسیب‌های ساختاری مربیان لیگ برتر فوتبال ایران بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است که به شیوۀ کیفی و کمی ( آمیخته) انجام گرفته است. برای دستیابی به اهداف پژوهش ابتدا با روش کیفی (دلفی) گزاره‌های مرتبط با آسیب‌های ساختاری فوتبال ایران استخراج و سپس در بخش کمی با استفاده از پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ مدل معادلات ساختاری آسیب‌های ساختاری مربیان لیگ برتر فوتبال ایران آزمون شد. جامعۀ آماری پژوهش در بخش کیفی از میان مربیان باسابقۀ خبرۀ فوتبال ایران، پیشکسوتان و متخصصان حوزۀ مدیریت ورزشی آشنا با مفاهیم فوتبال به تعداد 26 نفر بودند. مربیان لیگ برتر فوتبال ایران به تعداد 220 نفر نمونۀ نهایی تحقیق در بخش کمی نیز بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در بخش کمی از آمار توصیفی و از آمار استنباطی در سطح معناداری 05/0 استفاده شد. یافته‌های پژوهش حاکی از استخراج آسیب‌های ساختاری در شش بخش کمیتۀ آموزش، مدیریت فدراسیون فوتبال، باشگاه‌ها، هیأت فوتبال، سازمان لیگ و در نهایت اتحادیه‌ها و کانون‌های مرتبط با مربیان بود. به‌طور کلی شفافیت وظایف و تکالیف، ارزیابی عملکرد مربیان، برنامه‌ریزی در جهت جذب، حفظ و ارتقای مربیان و مسائلی دیگر از جمله آسیب‌هایی است که عملکرد مربیان را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد، که باید هرچه سریع‌تر مدیران و مسئولان باشگاه‌ها در جهت جلوگیری و برون‌رفت از این مشکلات، گام‌های اساسی بردارند.

کلمات کلیدی

آسیب‌های ساختاری لیگ برتر مدل سه‌شاخگی مربیان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087355,
author = {شجیع, کیانوش and طالب پور, مهدی and عظیم زاده, سیدمرتضی and کشتی دار, محمد and جباری نوقابی, هادی},
title = {شناسایی و تحلیل آسیب‌های ساختاری مربیان لیگ برتر فوتبال ایران},
journal = {پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش},
year = {2021},
volume = {13},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-5354},
pages = {203--22},
numpages = {-181},
keywords = {آسیب‌های ساختاری لیگ برتر مدل سه‌شاخگی مربیان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و تحلیل آسیب‌های ساختاری مربیان لیگ برتر فوتبال ایران
%A شجیع, کیانوش
%A طالب پور, مهدی
%A عظیم زاده, سیدمرتضی
%A کشتی دار, محمد
%A جباری نوقابی, هادی
%J پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش
%@ 1735-5354
%D 2021

[Download]