دومین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال , 2021-11-09

عنوان : ( از برنامه درسی دانش افزا تا برنامه درسی شایستگی پرور: )

نویسندگان: مرتضی کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش توان اشتغال پذیری دانشجویان در راستای ارتقاء مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه ها یکی از موضوعاتی است که در سال های اخیر به دغدغه جاری دانشگاه ها تبدیل شده است. آنچه امروز به‌عنوان مسئله، تحت عنوان بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی و یا نابسندگی کیفی آن‌ها برای احراز مشاغل خودنمایی می‌کند را در وهله نخست بایستی در کیفیت برنامه درسی دانشگاهی از منظر اشتغال پذیری جست. در مقاله حاضر ضمن نقد وضعیت جاری نظام برنامه درسی که مانع از تحقق این رسالت مهم می شود به الزامات برنامه درسی برای برون رفت از این وضعیت پرداخته می شود. در ادامه چارچوب نظری گنجاندن اشتغال پذیری در برنامه درسی دانشگاهی مورد بحث قرار می گیرد که اتخاذ رویکرد برنامه درسی مبتنی بر پیامد، محیط یادگیری تکلیف محور، تلفیق آموزش کلاس درس و محیط کار و فعالیت های فوق برنامه درسی مهمترین ابعاد آن می باشند. ارائه مدل بهینه جهت تلفیق نظر و عمل در برنامه درسی از جمله مهمترین موضوعات در این زمینه مورد بحث قرار می گیرد. سپس چالش های کاربست این رویکرد در نظام آموزش دانشگاهی کشور نظیر نبود رابطه منسجم دانشگاه‌ها با جامعه به‌ویژه ضابطه گذاران بازارکار در مقام تدوین و اجرای برنامه های درسی مورد بحث قرار گرفته و در پایان راه کارهایی عملی جهت ارتقاء اشتغال پذیری در برنامه های درسی دانشگاهی ارائه می گردد.

کلمات کلیدی

, اشتغال پذیری, برنامه درسی مبتنی بر شایستگی, برنامه درسی آموزش عالی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087406,
author = {کرمی, مرتضی},
title = {از برنامه درسی دانش افزا تا برنامه درسی شایستگی پرور:},
booktitle = {دومین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال},
year = {2021},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {اشتغال پذیری، برنامه درسی مبتنی بر شایستگی، برنامه درسی آموزش عالی،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T از برنامه درسی دانش افزا تا برنامه درسی شایستگی پرور:
%A کرمی, مرتضی
%J دومین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال
%D 2021

[Download]