مجله دیالى للبحوث الانسانیه, دوره (85), شماره (2), سال (2020-9) , صفحات (23-49)

عنوان : ( دراسة تحقیقیة علی الأبیات المستدرکة لمخطوطة «فی تخطئة المتنبی وبیان سرقته فی معانی لامیته» )

نویسندگان: بلاسم محسنی , فاطمه علیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراسة تحقیقیة علی الأبیات المستدرکة لمخطوطة «فی تخطئة المتنبی وبیان سرقته فی معانی لامیته»

کلمات کلیدی

دراسة تحقیقیة علی الأبیات المستدرکة لمخطوطة «فی تخطئة المتنبی وبیان سرقته فی معانی لامیته»
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087414,
author = {محسنی, بلاسم and علیان, فاطمه},
title = {دراسة تحقیقیة علی الأبیات المستدرکة لمخطوطة «فی تخطئة المتنبی وبیان سرقته فی معانی لامیته»},
journal = {مجله دیالى للبحوث الانسانیه},
year = {2020},
volume = {85},
number = {2},
month = {September},
issn = {1998-104X},
pages = {23--49},
numpages = {26},
keywords = {دراسة تحقیقیة علی الأبیات المستدرکة لمخطوطة «فی تخطئة المتنبی وبیان سرقته فی معانی لامیته»},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دراسة تحقیقیة علی الأبیات المستدرکة لمخطوطة «فی تخطئة المتنبی وبیان سرقته فی معانی لامیته»
%A محسنی, بلاسم
%A علیان, فاطمه
%J مجله دیالى للبحوث الانسانیه
%@ 1998-104X
%D 2020

[Download]