سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت , 2019-07-25

عنوان : ( شناسایی عوامل محدود کننده مشارکت ورزشی زنان با تاکید بر حضور تماشاچیان در رویدادهای ورزشی )

نویسندگان: سولماز عظیمیان , مهدی اصفهانی , زهرا سادات میرزازاده , عاطفه فرخنده رزگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: هدف از مقاله حاضر شناسایی عوامل محدود کننده مشارکت ورزشی زنان به عنوان تماشاچیان رویدادهای ورزشی است.روش کار: این پژوهش توصیفی- پیمایشی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری میباشد. انتخاب نمونه با توجه به مطالعات برای جامعه نامحدود 384 نفر از زنانی که در سال 1396 اوقات فراغت خود را جهت تماشای مسابقات فوتسال صرف کردند، تشکیل می دهند. برای ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ای طراحی شد که روایی آن از طریق تحلیل عاملی و پایایی آن با آلفا کرونباخ %82 برآورد گردید. داده ها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی آزمون کرویت بارتلت، آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی، فریدمن و معادلات ساختاری از طریق نرم افزارهای SPSS22 و AMOS22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج نشان داد عوامل فرهنگی و دینی، اجتماعی، سیاسی/قانونی بروکراتیک، کالبدی، مدیریتی، خانوادگی و شخصی مهمترین عوامل محدود کننده حضور زنان در رویدادهای ورزشی هستند.نتیجه گیری: با توجه به یافته ها لازم است که موانع یاد شده جهت مشارکت هرچه بیشتر بانوان روز به روز کمتر گردد تا شاهد حضور گسترده تر زنان در عرصه های ورزشی باشیم.

کلمات کلیدی

, مشارکت ورزشی , تماشاچیان ورزشی , عوامل محدود کننده , رویداد ورزشی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087432,
author = {سولماز عظیمیان and مهدی اصفهانی and میرزازاده, زهرا سادات and عاطفه فرخنده رزگی},
title = {شناسایی عوامل محدود کننده مشارکت ورزشی زنان با تاکید بر حضور تماشاچیان در رویدادهای ورزشی},
booktitle = {سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت},
year = {2019},
location = {ايران},
keywords = {مشارکت ورزشی ، تماشاچیان ورزشی ، عوامل محدود کننده ، رویداد ورزشی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی عوامل محدود کننده مشارکت ورزشی زنان با تاکید بر حضور تماشاچیان در رویدادهای ورزشی
%A سولماز عظیمیان
%A مهدی اصفهانی
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A عاطفه فرخنده رزگی
%J سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
%D 2019

[Download]