اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران , 2015-10-18

عنوان : ( پیش بینی وفاداری کارکنان براساس مولفه های بازاریابی درونی در منتخبی از استخرهای مشهد )

نویسندگان: آسیه محمدی , زهرا سادات میرزازاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژهش با هدف پیش بینی وفاداری کارکنان براساس مولفه های بازاریابی درونی انجاا دادا اسایناین پاژوهش روی 111نفار از کارکنان استخر که به صورت تصاادفی – طبقاه ای انتخااش دادا بودنادر اشارا دادا اساین زمودنی هاا در دو اروا زن3رم7ارد37 بودندنپرسشنامه های وفاداری حسینی و همکارانر1731 و بازاریابی درونی دربنایی 1711 در هر دو روا پخش و تکمیل ددن یافته های حاصل از انجا این پژوهش نشان داد که از بین مولفه های بازاریابی درونی فقط مولفه امنیی بود که 1/33که با وفاداری رابطه معناداری ندادی و بین بقیه مولفه ها و وفاداری رابطه معنادار و مثبتی وشود دادی و همچنین نتایج نشاان داد کاه بازاریاابی درونی بصورت کلی فقط 11% قدرت پیش بینی رضایتمندی راداردن کلمات کلیدی: وفاداریر بازاریابی درونی ر کارکنان استخ

کلمات کلیدی

, وفاداری , بازاریابی درونی , کارکنان استخر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087434,
author = {آسیه محمدی and میرزازاده, زهرا سادات},
title = {پیش بینی وفاداری کارکنان براساس مولفه های بازاریابی درونی در منتخبی از استخرهای مشهد},
booktitle = {اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {وفاداری ، بازاریابی درونی ، کارکنان استخر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی وفاداری کارکنان براساس مولفه های بازاریابی درونی در منتخبی از استخرهای مشهد
%A آسیه محمدی
%A میرزازاده, زهرا سادات
%J اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
%D 2015

[Download]