جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (5), شماره (2), سال (2018-9) , صفحات (1-21)

عنوان : ( تحلیل قابلیت دسترسی سیستم قطار سبک شهری به خدمات بهداشتی- درمانی بیمارستان ها در کلانشهر مشهد )

نویسندگان: شیرین صباغی آبکوه , محمدرحیم رهنماء , براتعلی خاکپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله تحلیل شاخص دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی بیمارستانهای کلانشهر مشهد با استفاده از سیستم قطار سبک شهری مشهد و براساس مدل هنسن میباشد. برای دستیابی به این هدف ابتدا توزیع بیمارستانها براساس تعداد تخت در سطح نواحی مشهد ) 43ناحیه( بر روی نقشه با بسته نرم افزاری جی.یی. اس مشخص شد. سپس کوتاهترین فاصله از مرکز ثقل نواحی به ایستگاههای قطار سبک شهری با استفاده از گزینه نزدیکترین امکانات در جی .ای اس اندازه گیری شد و در مسیرهای LRT یکپارچه گردید، در مرحله بعد شبکه جدید از طریق تحلیل شبکه، هوشمند شد همچین رابطه بین شاخص دسترسی و گروههای درآمدی نواحی در پنج طبقه خیلی کم تا بسیار زیاد مورد ارزیابی قرار گرف. نتیجه حاصل از محاسبه شاخص هنسن برای شاخص دسترسی به خدمات بهداشتی-درمانی بیمارستانها در مشهد نشان می-11 درصد( در سطح دسترسی پایین و بسیار پایین به بیمارستانها / دهد که بخش قابل توجهی از جمعیت نواحی شهر ) 11 قرار دارند که بیشتر مشمول گروههای درآمدی زیاد و بسیار کم می گردد. این امر بیانگر عد کارآیی سیستم قطعار سبک شهری موجود و پیش بینی شده، جهت تدارک قابلیت دسترسی فضایی عادلانه تر تمامی گروههای درآمدی جامعه به افزایش تعداد ،LRT بیمارستانها میباشد. مهمترین پیشنهادها برای حل این مسئله، پیشبینی و راه اندازی مسیرهای جدید تخت بیمارستانها و توجه به زیرساختهای ریلی جهت احداث بیمارستانهای جدید میباشد

کلمات کلیدی

, بیمارستانها, سیستم قطار سبک شهری, قابلیت دسترسی فضایی, کلانشهر مشهد, گروههای دریمدی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087439,
author = {صباغی آبکوه, شیرین and رهنماء, محمدرحیم and خاکپور, براتعلی},
title = {تحلیل قابلیت دسترسی سیستم قطار سبک شهری به خدمات بهداشتی- درمانی بیمارستان ها در کلانشهر مشهد},
journal = {جغرافیا و توسعه فضای شهری},
year = {2018},
volume = {5},
number = {2},
month = {September},
issn = {2538-3531},
pages = {1--21},
numpages = {20},
keywords = {بیمارستانها، سیستم قطار سبک شهری، قابلیت دسترسی فضایی، کلانشهر مشهد، گروههای دریمدی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل قابلیت دسترسی سیستم قطار سبک شهری به خدمات بهداشتی- درمانی بیمارستان ها در کلانشهر مشهد
%A صباغی آبکوه, شیرین
%A رهنماء, محمدرحیم
%A خاکپور, براتعلی
%J جغرافیا و توسعه فضای شهری
%@ 2538-3531
%D 2018

[Download]