جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (3), شماره (4), سال (2016-8) , صفحات (1-16)

عنوان : ( تحلیل فضایی عوامل موثر بر رشد نامتعادل کالبدی شهر رشت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی )

نویسندگان: براتعلی خاکپور , محسن رستگار , رضا ویسی , راضیه سادات میرجعفری , سجاد احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه های اخیر با تقدم شهرنشینی بر شهرسازی و تقاضای بالا برای زمین ، رشد شهرها با چالشهای فراوانی مواجه شده است. تامین زمین جهت توسعه ، شهرها را به سمت تخریب بهترین زمینهای پیرامون آنها کشانده است. شهر رشت نیز همانن شهرهای دیگر با محدودیت زمینها با قابلیت کم برای توسعه کالبدی مواجه است. یافته های پژوهش در زمینه رشد نامتعادل بیانگر آن است که حدود 57 درصد از آن مربوط به جمعیت و 43 درصد مربوط به رشد افقی و اسپرال است. توسعه سکونتگاههای غیر رسمی با 7/7 درصد ، گسترش تعاونی های مسکن 6/5 درصد و ادغام آبادیها و روستاهای حاشیه شهر 25/4 درصد و بدون استفاده ماندن زمینهای شهری حدود 25 درصد از سطح کل شهر مغایر با طرح های جامع و تفصیلی بوده است.

کلمات کلیدی

, گسترش فیزیکی , مدل هلدرن , توسعه , شهر , رشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087440,
author = {خاکپور, براتعلی and رستگار, محسن and رضا ویسی and راضیه سادات میرجعفری and سجاد احمدی},
title = {تحلیل فضایی عوامل موثر بر رشد نامتعادل کالبدی شهر رشت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی},
journal = {جغرافیا و توسعه فضای شهری},
year = {2016},
volume = {3},
number = {4},
month = {August},
issn = {2538-3531},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {گسترش فیزیکی ، مدل هلدرن ،توسعه ، شهر ، رشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل فضایی عوامل موثر بر رشد نامتعادل کالبدی شهر رشت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
%A خاکپور, براتعلی
%A رستگار, محسن
%A رضا ویسی
%A راضیه سادات میرجعفری
%A سجاد احمدی
%J جغرافیا و توسعه فضای شهری
%@ 2538-3531
%D 2016

[Download]