جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (6), شماره (1), سال (2019-8) , صفحات (1-17)

عنوان : ( تحلیل عوامل رشد شهر ایلام با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک )

نویسندگان: صالح آرخی , براتعلی خاکپور , بهنام عطا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق با هدف پیش بینی پراکنش مکانی رشد شهر ایلام و به منظور ردیابی عوامل موثر بر رشد شهر ایلام صورت گرفته است. همچنین رابطه رگرسیونی نشان میدهد که متغیرهای فاصتله از جادهها، فاصله از مراکز درمانی، فاصله از مراکز آموزشی، فاصله از اراضی بایر با رشد شهری رابطه معکو داشتته اند یعنی با افزایش این متغیرها میزان رشد شهر کاهش پیدا میکند. در نهایت، یک مدل مکانی ساده که توانایی پیش بینی پراکنش مکانی رشد شهر را با استفاده از رگرسیون لجستیک دارد، ارائه شد.

کلمات کلیدی

, رشد شهر , رگرسیون لجستیک , شهر ایلام , مدل سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087441,
author = {صالح آرخی and خاکپور, براتعلی and عطا, بهنام},
title = {تحلیل عوامل رشد شهر ایلام با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک},
journal = {جغرافیا و توسعه فضای شهری},
year = {2019},
volume = {6},
number = {1},
month = {August},
issn = {2538-3531},
pages = {1--17},
numpages = {16},
keywords = {رشد شهر ، رگرسیون لجستیک ، شهر ایلام ، مدل سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل عوامل رشد شهر ایلام با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک
%A صالح آرخی
%A خاکپور, براتعلی
%A عطا, بهنام
%J جغرافیا و توسعه فضای شهری
%@ 2538-3531
%D 2019

[Download]