جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (7), شماره (1), سال (2020-8) , صفحات (17-34)

عنوان : ( تحلیل روند تحولات توسعه فیزیکی و مکان یابی سمت توسعه شهر بجنورد )

نویسندگان: سیما محمدزاده خانی , براتعلی خاکپور , سید مهدی مداحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آنجائی که تعیین جهات مطلوب برای رشد و توسعه شهر در برنامه ریزی های شهری کمتر مورد بررسی قرار گرفته و بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضر در شهرها با آن روبه رو هستیم، ریشه در سیاست های رشد و توسعه شهری دارد، پژوهش حاضر با هدف ارائه گزینه ها و تعیین مناسب ترین جهت گسترش آتی شهر بجنورد با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی سعی در حل این معضل دارد. در این مقاله ضمن توصیف ویژگی ها و صفات، در تجزیه و تحلیل معیارها از مدل فرآیند سلسله مراتبی(ANP)، فن تحلیل شبکه ای، منطق فازی و فن همپوشانی لایه ها جهت ارائه سمت توسعه مناسب استفاده شده است. بدین منظور ابتدا شاخص-های طبیعی، کالبدی، اقتصادی و انسانی مورد نیاز و تاثیر گذار در دو بعد توسعه درون زا با 10 شاخص و توسعه برون زا با 17 شاخص شناسایی شدند. عملیات استاندارد سازی و تلفیق لایه ها با استفاده از روش های همپوشانی و ترکیب نقشه ای و وزن دهی به روش تحلیل شبکه ای ANP انجام شده است و در نهایت پس از تلفیق نقشه های به دست آمده با استفاده از نرم افزار GIS، نقشه نهایی جهات مناسب گسترش آتی شهر بجنورد در دو اولویت توسعه درونی و توسعه بیرونی بهینه گزینی و ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, تحلیل شبکه ای ANP, توسعه درون زا و برون زا , توسعه فیزیکی, جهات بهینه, منطق فازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087442,
author = {سیما محمدزاده خانی and خاکپور, براتعلی and سید مهدی مداحی},
title = {تحلیل روند تحولات توسعه فیزیکی و مکان یابی سمت توسعه شهر بجنورد},
journal = {جغرافیا و توسعه فضای شهری},
year = {2020},
volume = {7},
number = {1},
month = {August},
issn = {2538-3531},
pages = {17--34},
numpages = {17},
keywords = {تحلیل شبکه ای ANP، توسعه درون زا و برون زا ، توسعه فیزیکی، جهات بهینه، منطق فازی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل روند تحولات توسعه فیزیکی و مکان یابی سمت توسعه شهر بجنورد
%A سیما محمدزاده خانی
%A خاکپور, براتعلی
%A سید مهدی مداحی
%J جغرافیا و توسعه فضای شهری
%@ 2538-3531
%D 2020

[Download]