دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12

عنوان : ( ارز یابی و تحلیل ارزش اطلا عات پایش سلا مت سازه ای با بهره بردن ا ز رو ش هیا احتمالا تی و آماری )

نویسندگان: علی بهکمال , هاشم شریعتمدار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، ارزیابی و تحلیل ارزش اطلاعا ت بدست آمده از سیستمهای پایش سلامت سازها ی با هدف بهبود کیفیت مدیریت ریس ک د ر سازههای با اهمیت با ل میباشد. در این راستا، با در نظر گرفتن ویژگیهای اولیه وابسته به خسارت سازهای و همچنین نتایج حاصل از سیستم برخط مورد استفاده به منظور ان جام فرآیند تشخیص خسارت، اطلاعات پیشین سیستم به صورت رابطه احتمالتی برپا میشوند. در ا ین گام، از مفاهیم قابلیت اعتماد سازه، تحلیل ریسک ، و روشهای تصمیم گیری آماری در خصوص وجود و یا عدم وجود آسیب در ساز ه به منظور ارزیابی دقت سیست م نظارتی بهره برده شده است. در بخش رابطهسا زی احتمالتی، توابع پیشنهادی به صورت اختلاف بین خطاهای موجود در سیستم ناظر بر سلامت سازه تعریف شده و با بهر ه بردن از گسترش تکراری روش حساسیت تابع خطا با در نظر گرفتن عدم قطعیت های موجود سیستم، پارامترهای احتمالتی تخمین زده میشوند. به منظو ر بررسی درست ی چهارچ وب پیشنهادی و ت خمین پارامترها ی مور د نظر از داد هها ی یک قاب سه طبقه آزمایشگاهی سنگ نشانه بهره برده شد ه است. سرانجام با مقایسه ارزش اطلاعات بدس ت آمد ه در حالتهای مختلف الگوی آزمایشگاهی مورد نظر و ارزیابی هزینههای وجود و یا عدم وجود سیستم پایش سلامت ساز های، تصمیم گیری کیفی و کمی ارزش اطلاعا ت ارائه می- شود.

کلمات کلیدی

, ازرش اطلاعات , روش های ا حتمالا تی, تئوری تصمیم , قا بلیت اطمینان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087444,
author = {بهکمال, علی and شریعتمدار, هاشم},
title = {ارز یابی و تحلیل ارزش اطلا عات پایش سلا مت سازه ای با بهره بردن ا ز رو ش هیا احتمالا تی و آماری},
booktitle = {دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ازرش اطلاعات ، روش های ا حتمالا تی، تئوری تصمیم ، قا بلیت اطمینان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارز یابی و تحلیل ارزش اطلا عات پایش سلا مت سازه ای با بهره بردن ا ز رو ش هیا احتمالا تی و آماری
%A بهکمال, علی
%A شریعتمدار, هاشم
%J دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2021

[Download]