تصمیم‌گیری و تحقیق در عملیات, دوره (6), شماره (1), سال (2021-5) , صفحات (41-55)

عنوان : ( ارزیابی الگوریتم‌های داده‌کاوی بر روی داده‌های آموزشی با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره )

نویسندگان: فاطمه میرسعیدی , حمیدرضا کوشا , محمد قدوسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی عملکرد تحصیلی دانشجویان با استفاده از دادهکاوی آموزشی یکی از مهمترین موضوعات در حوزه مدیریت آموزشی است و مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفتهاست. هدف پژوهش حاضر، ارائه روش تجربی برای انتخاب الگوریتم با بهترین عملکرد از منظر شاخصهای ارزیابی در پیشبینی وضعیت تحصیلی دانشجویان در حالت دو و سه کلاسه است. پایگاه داده دوکلاسه، پذیرش یا رد دانشجویان در درس موردنظر را پیشبینی میکند، درحالیکه پایگاه داده سه کلاسه، علاوه بر پذیرش یا رد به شناسایی دانشجویان مستعد و نخبه میپردازد. با استفاده از مقالات پیشین در حوزه دادهکاوی آموزشی و نظرات خبرگان، فاکتورهای تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی دانشجویان شناسایی و براساس آنها پایگاه داده تدوین شد. پس از تنظیم پارامترها و اجرای الگوریتمهای مختلف، نمره عملکرد الگوریتمها با استفاده از آزمون تی زوجی براساس سه شاخص صحت، F-measure و ROC محاسبه شده، سپس با استفاده از روشهای تاپسیس و ویکور، الگوریتمها مقایسه و رتبهبندی شدند. در حالت دو کلاسه ماشین بردار پشتیبان در تاپسیس با مقدار 999115 / 0 ویکور با مقدار صفر بهترین عملکرد را از خود نشان داده است. در حالت چندکلاسه، الگوریتم رگرسیون لجستیک در هر دو روش تاپسیس و ویکور با مقادیر به ترتیب 0.9986044 و 0.0009798 ، بهتر از سایر الگوریتمها عمل کردهاست. میتوان روش پیشنهادی را به عنوان یک ابزار برای انتخاب الگوریتم با بهترین عملکرد در دادهکاوی آموزشی استفاده نمود. زیرا انتخاب الگوریتم برای دستیابی به نتایج دقیق و صحیح بسیار موثر است و میتوان در فرایند مشاوره و جلوگیری از افت تحصیلی دانشجویان با دقت نظر بیشتری عمل کرد.

کلمات کلیدی

, داده‌کاوی آموزشی, مقایسه الگوریتم‌ها, تاپسیس, ویکور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087467,
author = {فاطمه میرسعیدی and کوشا, حمیدرضا and محمد قدوسی},
title = {ارزیابی الگوریتم‌های داده‌کاوی بر روی داده‌های آموزشی با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره},
journal = {تصمیم‌گیری و تحقیق در عملیات},
year = {2021},
volume = {6},
number = {1},
month = {May},
issn = {2538-5097},
pages = {41--55},
numpages = {14},
keywords = {داده‌کاوی آموزشی، مقایسه الگوریتم‌ها، تاپسیس، ویکور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی الگوریتم‌های داده‌کاوی بر روی داده‌های آموزشی با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره
%A فاطمه میرسعیدی
%A کوشا, حمیدرضا
%A محمد قدوسی
%J تصمیم‌گیری و تحقیق در عملیات
%@ 2538-5097
%D 2021

[Download]