اکتشاف و تولید نفت و گاز, دوره (2021), شماره (192), سال (2021-11) , صفحات (4-13)

عنوان : ( تغییرات ژئوشیمیایی درپاسخ به تغییرات آب و هوای دیرینه درنهشته های کربناته ی کرتاسه ی آغازین(گروه خامی بالایی) در برش گنو و پیشنهاد احتمال وجود آکوئیفر آبی، منطقه ی بندرعباس،جنوب ایران )

نویسندگان: پرویز منصوری دانشور , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , محمدحسین محمودی قرائی , امیر فیضی , علیرضا پیریایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نهشــته های کربناته ی گروه خامی بالایی به ســن کرتاسه ی آغازین شامل سازندهای آهکی فهلیان، گدوان و داریان در منطقه ی گنو واقع در نزدیکی شــهر بندرعباس به ضخامت تقریبی 112 متر رخنمون دارند. به منظور مطالعات دقیق ژئوشیمیایی تعداد 38 نمونه برای تعیین میزان عناصر Ca، Mg، Sr، Na، Fe، Mn و 38 نمونه به منظور تعیین آنومالی ایزوتوپهای اکســیژن و کربن آنالیز شده اند. با توجه به این مطالعات، بافت رسوبات کرتاسه ی زیرین عمدتا تحت تاثیر دیاژنز دریایی بوده اند و تاثیر دیاژنز غیر دریایی در آنها نســبتا پایین اســت. به همین دلیل امکان انطباق ژئوشــیمیایی نتایج حاصله با منحنی های جهانی به منظور انجام چینه شناسی شیمیایی و تغییرات آب وهوای قدیمه وجود دارد. مطالعات آب وهوای دیرینه نشــان دهنده ی تاثیر دوره های یخچالی در نزدیکی مرز واالنژینین ـ هوتروین و بارمین ـ آپتین و وجود آب وهوای گرم در زمانهای هوتروین و بارمین اســت. وجود وقایع آنوکسیک اقیانوسی نیز می تواند موجب ایجاد پتانســیل سنگ منشأ در سازند گدوان شود. از طرف دیگر با توجه به شواهد صحرایی احتمال وجود آکوئیفر آبی در منطقه ی گنو وجود دارد.

کلمات کلیدی

, ژئوشیمی, آب وهوای دیرینه, کرتاسه ی آغازین, گروه خامی بالایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087486,
author = {منصوری دانشور, پرویز and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and محمودی قرائی, محمدحسین and امیر فیضی and علیرضا پیریایی},
title = {تغییرات ژئوشیمیایی درپاسخ به تغییرات آب و هوای دیرینه درنهشته های کربناته ی کرتاسه ی آغازین(گروه خامی بالایی) در برش گنو و پیشنهاد احتمال وجود آکوئیفر آبی، منطقه ی بندرعباس،جنوب ایران},
journal = {اکتشاف و تولید نفت و گاز},
year = {2021},
volume = {2021},
number = {192},
month = {November},
issn = {۲۵۳۸-۱۶۵۲},
pages = {4--13},
numpages = {9},
keywords = {ژئوشیمی، آب وهوای دیرینه، کرتاسه ی آغازین، گروه خامی بالایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تغییرات ژئوشیمیایی درپاسخ به تغییرات آب و هوای دیرینه درنهشته های کربناته ی کرتاسه ی آغازین(گروه خامی بالایی) در برش گنو و پیشنهاد احتمال وجود آکوئیفر آبی، منطقه ی بندرعباس،جنوب ایران
%A منصوری دانشور, پرویز
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A امیر فیضی
%A علیرضا پیریایی
%J اکتشاف و تولید نفت و گاز
%@ ۲۵۳۸-۱۶۵۲
%D 2021

[Download]