گردشگری و توسعه, دوره (9), شماره (4), سال (2021-2) , صفحات (231-248)

عنوان : ( بررسی و تحلیل مسئولیت‌پذیری اجتماعی صاحبان اقامتگاه‌های بوم‌گردی مطالعه موردی: خراسان رضوی )

نویسندگان: حمداله سجاسی قیداری , حمید شایان , امین فعال جلالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اقامتگاه‌های بوم‌گردی به عنوان شیوه نوین پذیرایی و اسکان در مناطق روستایی است. صاحبان اقامتگاه‌های بوم‌گردی به عنوان فعالان اقتصادی دارای مسئولیت‌هایی در راه اندازی کسب و کار و ارائه خدمات به گردشگران می‌باشند. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی مسئولیت‌پذیری اجتماعی صاحبان اقامتگاه‌های بوم‌گردی در قبال جامعه محلی و میزبان می‌باشد. این پژوهش بر مبنای روش، توصیفی-تحلیلی می‌باشد. به منظور گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای و مطالعة میدانی استفاده شده است. جامعه نمونه پژوهش را صاحبان 27 اقامتگاه بوم‌گردی در نواحی روستایی استان خراسان‌رضوی تشکیل می‌دهد. داده‌های مورد نیاز توسط پرسش‌نامه محقق ساخته بر اساس شاخص‌ها و مؤلفه‌های ابعاد چهارده گانة مسئولیت‌پذیری اجتماعی از بین صاحبان اقامتگاه‌ها جمع‌آوری گردید. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که میانگین‌های به دست آمده در ابعاد و شاخص‌های پژوهش بیشتر از سطح متوسط می‌باشند که این امر نشان دهنده رعایت و اهمیت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در بین صاحبان اقامتگاه‌های بوم‌گردی نسبت به جامعه گردشگر و میزبان است که این میزان در بین زنان اندکی بیشتر از مردان می باشد. بر اساس نتایج مسئولیت پذیری اجتماعی بر افزایش شاخص های اشتغال‌زایی مستقیم و غیر مستقیم، محلی و اشتغال‌زایی غیرمحلی، افزایش درآمد سالانه، تعداد گردشگران و درجه اقامتگاه اثرگذار بوده و نیز بیشترین سطح مسئولیت‌پذیری اجتماعی در اقامتگاه غور با مقدار 92/4 اختصاص پیدا کرده است.

کلمات کلیدی

, گردشگری روستایی, مسئولیت‌پذیری اجتماعی, کسب و کارهای گردشگری, اقامتگاه‌های بوم‌گردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087495,
author = {سجاسی قیداری, حمداله and شایان, حمید and فعال جلالی, امین},
title = {بررسی و تحلیل مسئولیت‌پذیری اجتماعی صاحبان اقامتگاه‌های بوم‌گردی مطالعه موردی: خراسان رضوی},
journal = {گردشگری و توسعه},
year = {2021},
volume = {9},
number = {4},
month = {February},
issn = {2423-5075},
pages = {231--248},
numpages = {17},
keywords = {گردشگری روستایی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، کسب و کارهای گردشگری، اقامتگاه‌های بوم‌گردی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تحلیل مسئولیت‌پذیری اجتماعی صاحبان اقامتگاه‌های بوم‌گردی مطالعه موردی: خراسان رضوی
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A شایان, حمید
%A فعال جلالی, امین
%J گردشگری و توسعه
%@ 2423-5075
%D 2021

[Download]