دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12

عنوان : ( مقایسه رفتار لرزهای میراگرهای اصطکاکی پال و دورانی با استفاده از تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی )

نویسندگان: نگار رحیم زاده , هاشم شریعتمدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از معتبرترین ابزارهای کنترل غیرفعال، میراگر اصطکاکی می باشد. در این پژوهش، تاثیر دو نوع میراگر اصطکاکی پال و دورانی در قاب های مهاربندی یکسان، با ارتفاع های متفاوت بر ضریب رفتار، بررسی گردیده است. تاثیر میراگرهای موردنظر در سازه ها با 135 تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی برای هفت زلزله میدان نزدیک و هشت زلزله میدان دور بررسی شده است. مطابق روش های پیشنهادی آیین نامه ای، طراحی لرزه ای سازه های مجهز به میراگر اصطکاکی به کمک ضریب رفتار، جهت به حداقل رساندن نیروهای طراحی و استفاده بهینه از ظرفیت سازه ها انجام می شود. نتایج نشان می دهد ضریب رفتار سازه مجهز به میراگر پال،0/5 (افزایش 42 درصدی ) و سازه مجهز به میراگر دورانی 5/4 (افزایش 28 درصدی ) می شود که باعث طراحی برش کمتر، پاسخ های لرزه ای کمتر، سازه مقاوم تر و درنهایت اقتصادی تر شدن طرح می شود. همچنین نتایج، افزایش ضریب رفتار در سازه های با ارتفاع کمتر، نسبت به سازه های مرتفع را نشان می دهد. از طرفی نتایج نشان دهنده افزایش ضریب رفتاربه میزان 12% و 5% در سازه های مجهز به میراگرپال و دورانی تحت زلزله های میدان نزدیک نسبت به میدان دور است که استفاده از میراگر پال در مناطق نزدیک به گسل-های فعال پیشنهاد می شود

کلمات کلیدی

, میراگر پال, میراگردورانی, ضریب رفتـار, تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087498,
author = {رحیم زاده, نگار and شریعتمدار, هاشم},
title = {مقایسه رفتار لرزهای میراگرهای اصطکاکی پال و دورانی با استفاده از تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی},
booktitle = {دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {میراگر پال، میراگردورانی، ضریب رفتـار، تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه رفتار لرزهای میراگرهای اصطکاکی پال و دورانی با استفاده از تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی
%A رحیم زاده, نگار
%A شریعتمدار, هاشم
%J دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2021

[Download]