نانو مقیاس, دوره (6), شماره (1), سال (2019-6) , صفحات (29-36)

عنوان : ( بررسی خواص نورتابی نقاط کوانتومی تحت تابش پرتوهای گاما جهت کاربرد در دوزیمتری )

نویسندگان: عفت عصار , حسن اله داغی , بهنام آزادگان , علی اصغر مولوی , جواد باعدی , ّبهروز ملکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش برای اولین بار مشخصات نوری نقاط کوانتومی کادمیوم سولفید و کربن تحت تاثیر تابش دهی گاما مورد بررسی قرار گرفت. نقاط کوانتومی کادمیوم سولفید به روشی سریع، ساده، کم هزینه و محلول در آب با استفاده از تابش ریزموج و نقاط کوانتومی کربن به روش هیدروترمال سنتز شدند. این نقاط کوانتومی به صورت لایه نازک و محلول در آب تحت تابش چشمه گامای کبالت-60 برای دوزهای مختلف در بازه kGy 20 – 0 قرار گرفتند. نتایج نشان داد که شدت فتولومینسانس با افزایش دوز چشمه گاما کاهش می‌یابد. برای نقاط کوانتومی CdS که با یک پلیمر به عنوان ماده زمینه روی شیشه لایه نشانی شده بودند یک رابطه خطی بین شدت فتولومینسانس و لگاریتم دوز برقرار شد. با استفاده از عکس میکروسکوپ الکترونی گذاری اندازه نقاط کوانتومی CdS حدود nm 4/3 بدست آمد. پاسخ فلورسانس نقاط کوانتومی تحت تابش پرتوهای گاما سبب می‌شود که بتوان از این نقاط کوانتومی به عنوان دوزیمتری جدید استفاده نمود.

کلمات کلیدی

مشخصات نوری نقاط کوانتومی تابش گاما CdS CQD دوزیمتر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087526,
author = {عفت عصار and حسن اله داغی and بهنام آزادگان and مولوی, علی اصغر and جواد باعدی and ّبهروز ملکی},
title = {بررسی خواص نورتابی نقاط کوانتومی تحت تابش پرتوهای گاما جهت کاربرد در دوزیمتری},
journal = {نانو مقیاس},
year = {2019},
volume = {6},
number = {1},
month = {June},
issn = {2423-5628},
pages = {29--36},
numpages = {7},
keywords = {مشخصات نوری نقاط کوانتومی تابش گاما CdS CQD دوزیمتر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خواص نورتابی نقاط کوانتومی تحت تابش پرتوهای گاما جهت کاربرد در دوزیمتری
%A عفت عصار
%A حسن اله داغی
%A بهنام آزادگان
%A مولوی, علی اصغر
%A جواد باعدی
%A ّبهروز ملکی
%J نانو مقیاس
%@ 2423-5628
%D 2019

[Download]