جامعه شناسی کاربردی, سال (2021-10)

عنوان : ( استراتژی های بقا در شرایط فقر در میان افراد کم برخوردار شهر مشهد )

نویسندگان: طاهره لطفی خاچکی , حسین اکبری , مهدی کرمانی , حسین ایمانی جاجرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افراد کم‎برخوردار به‎صورت روزمره در مواجهه با شرایط نابسامان اقتصادی، در حال مبارزه برای بقا و خروج از شرایط نامناسب فقر هستند. پژوهش حاضر با توجه به پژوهش‎های اندک در حوزه استراتژی‎های بقای افراد کم برخوردار در ایران و با هدف توجه به تجربه‎‎ زیسته‎‎ی این افراد، صورت پذیرفته است. در این پژوهش از نظریه رفتاری/تصمیم گیری، نظریه سرمایه انسانی، نظریه دارایی‎ها و ریسک مالی/درآمدی، و نظریه اجتناب از خطر جهت افزایش حساسیت نظری استفاده شده است. روش پژوهش حاضر کیفی، تکنیک جمع آوری داده مصاحبه های نیمه ساخت یافته و تکنیک تحلیل داده، تحلیل مضمون (طبق چهارچوب براون و کلارک) است. یافته های حاصل از 22 مصاحبه در میان افراد کم‎برخوردار شهر مشهد نشان می دهد استراتژی‎های بقای به کار گرفته شده، شامل استراتژی های حمایت جویی معیشت محور، اشتغال گزینی ناقص، آموزش و کسب مهارت های پایه ای، نزول شدید مصرف خانوار، و فعالیت های مقطعی مجرمانه بوده است.

کلمات کلیدی

, استراتژی بقا, فقر, کم برخوردار , مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087531,
author = {لطفی خاچکی, طاهره and اکبری, حسین and کرمانی, مهدی and حسین ایمانی جاجرمی},
title = {استراتژی های بقا در شرایط فقر در میان افراد کم برخوردار شهر مشهد},
journal = {جامعه شناسی کاربردی},
year = {2021},
month = {October},
issn = {2008-5745},
keywords = {استراتژی بقا، فقر، کم برخوردار ، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استراتژی های بقا در شرایط فقر در میان افراد کم برخوردار شهر مشهد
%A لطفی خاچکی, طاهره
%A اکبری, حسین
%A کرمانی, مهدی
%A حسین ایمانی جاجرمی
%J جامعه شناسی کاربردی
%@ 2008-5745
%D 2021

[Download]