دواز دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12

عنوان : ( طراحی و ارزیابی قاب مهاربندی زیپر با روش طراحی پالستیک بر اساس عملکرد )

نویسندگان: سیدمحمدحسین حسینی , عباس کرم الدین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روشهای طراحی بر اساس عملکرد، شیوه نوینی از طراحی لرزهای سازهها میباشد که در این بین روش طراحی پالستیک بر اساس عملکرد )Design Plastic Based-Performance )در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. روش طراحی مذکور، بر اساس مفاهیم طراحی پالستیک و انرژی میباشد و در آن نوع مکانیزم تسلیم و تغییر مکان هدف در ابتدای طراحی فرض میشوند. از طرفی با توجه به ضعفهای قابهای مهاربندی همگرا و مکانیزم شکست ضعیف آن با شکلپذیری سازهای کم، سیستم مهاربندی زیپر معرفی شد تا برخی از این مشکالت را برطرف سازد. با توجه به اهمیت استفاده از ظرفیت بیشینه استهالک انرژی در سازهها، در این پژوهش سعی بر آن شده است که قاب دارای مهاربند زیپر برای اولین بار به روش طراحی پالستیک بر اساس عملکرد، طراحی گردد و با دیگر روشهای طراحی قاب زیپر مقایسه شود. از این رو یک قاب 6 طبقه مهاربندی زیپر با این روش طراحی گردید و بر روی آن توسط نرم افزار اپنسیس تحلیل تاریخچه زمانی و پوشاور انجام گردید. نتایج خروجیها و مقایسهی آن با دیگر روشهای معمول طراحی، برتری این روش در استفاده حداکثری از ظرفیت سازه را نشان داد و منجربه سبکتر شدن مقاطع و رفتار مناسب شکلپذیر و قابل قبول در قاب گر

کلمات کلیدی

, : طراحی پالستیک براساس عملکرد, مهاربند زیپر, مکانیزم تسلیم, تحلیل تاریخچه زمانی, تحلیل پوشاور, ظرفیت شکلپذیری ساز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087580,
author = {حسینی, سیدمحمدحسین and کرم الدین, عباس},
title = {طراحی و ارزیابی قاب مهاربندی زیپر با روش طراحی پالستیک بر اساس عملکرد},
booktitle = {دواز دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {: طراحی پالستیک براساس عملکرد، مهاربند زیپر، مکانیزم تسلیم، تحلیل تاریخچه زمانی، تحلیل پوشاور، ظرفیت شکلپذیری ساز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی و ارزیابی قاب مهاربندی زیپر با روش طراحی پالستیک بر اساس عملکرد
%A حسینی, سیدمحمدحسین
%A کرم الدین, عباس
%J دواز دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2021

[Download]