دواز دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12

عنوان : ( نترل نیمه فعال سازه محک پل بزرگراهی با استفاده از شبکه عصبی موجکی فازی و فازی نوع 2 بازه ا )

نویسندگان: سعید تقی زاده , عباس کرم الدین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پل های بزرگراهی که متصل کننده مسیرهای اصلی حمل و نقل می باشند، از نقاط کلیدی در شبکه های حمل و نقل هستند. این سازه ها بایستی بعد از زلزله قابل استفاده باشند، لذا سطح عملکرد باالتر و میزان خسارت کمتری برای پل ها انتظار می رود. این مقاله جهت بهبود عملکرد پل های بزرگراهی، از روش کنترل نیمه فعال با استفاده از میراگر MR استفاده می کند. ولتاژ بهینه میراگر MR از طریق شبکه عصبی موجک فازی بدست می آید. دو سیستم کنترل فازی نوع2 و فازی نوع1 بازه ای با یکدیگر مقایسه شده است. برای آموزش کنترلرها از الگوریتم ژنتیک استفاده می شود. برای ارزیابی و مقایسه کنترل کننده های پیشنهادی با سایر کنترل کننده ها، از سازه محک پل بزرگراهی استفاده می شود. نتایج بدست آمده نشان می دهد که کنترل کننده های پیشنهادی می توانند خسارت ایجاد شده در پل بزرگراهی را به میزان قابل مالحظه ای کاهش دهند. کنترل کننده شبکه عصبی موجکی فازی نوع 1 بازه ای در مقایسه با شبکه عصبی موجکی فازی نوع 2 با تعداد قوانین کمتر و تعداد مجهوالت کمتر همگرایی سریعتری داشته است و میانگین هر معیار ارزیابی توسط این کنترلر در اکثر معیارها کاهش یافته است

کلمات کلیدی

, شبکه عصبی موجک فازی, شبکه عصبی موجک فازی نوع 1 بازه ای, سازه محک پل بزرگراهی, کنترل نیمه فعال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087581,
author = {تقی زاده, سعید and کرم الدین, عباس},
title = {نترل نیمه فعال سازه محک پل بزرگراهی با استفاده از شبکه عصبی موجکی فازی و فازی نوع 2 بازه ا},
booktitle = {دواز دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شبکه عصبی موجک فازی، شبکه عصبی موجک فازی نوع 1 بازه ای، سازه محک پل بزرگراهی، کنترل نیمه فعال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نترل نیمه فعال سازه محک پل بزرگراهی با استفاده از شبکه عصبی موجکی فازی و فازی نوع 2 بازه ا
%A تقی زاده, سعید
%A کرم الدین, عباس
%J دواز دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2021

[Download]