پژوهش حقوق کیفری, دوره (7), شماره (93), سال (2014-9) , صفحات (41-71)

عنوان : ( نقش زنان بزه دیده در ارتکاب جرایم جنسی )

نویسندگان: عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , فرهاد شاهیده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از نظر بزهدیدهشناسی نخستین (علمی)، بعضی از افراد یا آماج ها جذابیت و کشش ویژ های برای بزه کاران ایجاد میکنند که در جرم شناسی از آن ها به عنوان بزهدیدگان بالقوه یاد م یشو د. بدین سان، بزه دیده همواره یکی از عناصر مناسب وضعیتهای پیش جنایی اس ت. رفتار و گفتار تحریک کننده و اغواءکننده و بی احتیاطی های زنان ممکن است زمینه مناسبی را برای ارتکاب جرایم جنسی علیه آنان فراهم آور د. افزون بر این، آنان ب هعنوان آما جهای جرم، نقش تعیین کننده ای در گذر از اندیشه به عمل مجرمانه و فعلیت یافتن اندیشه مجرمانه ا یفاء م یکنن د. هم چنین ویژگ یهای زیستی، جایگاه اجتماعی آنان و رابط های که با بز هکاران دارند، در انتخاب شان توسط بزه کاران تأثیرگذار میباشد. به همین دلیل شناخت عواملی که خود زنان در ایجاد آن مؤثر هستند و زمینه بزه دیدگیشان را فراهم میکند امری ضروری است که میتواند به پیشگیری از بزهدیدگی آنان در حوزه جرایم جنسی نیز کمک نماید. این مقاله به دنبال بررسی این موضوع است که آیا زنان میتوانند در ارتکاب جرایم جنسی علیه خود ایفای نقش نمایند؟ و آیا قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی ایران بدین موضوع توجه دارند؟

کلمات کلیدی

واژههای کلیدی: بزهدیدگی زنان جرایم جنسی بزه دیده شناسی نخستین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087606,
author = {جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا and فرهاد شاهیده},
title = {نقش زنان بزه دیده در ارتکاب جرایم جنسی},
journal = {پژوهش حقوق کیفری},
year = {2014},
volume = {7},
number = {93},
month = {September},
issn = {2345-3575},
pages = {41--71},
numpages = {30},
keywords = {واژههای کلیدی: بزهدیدگی زنان جرایم جنسی بزه دیده شناسی نخستین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش زنان بزه دیده در ارتکاب جرایم جنسی
%A جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا
%A فرهاد شاهیده
%J پژوهش حقوق کیفری
%@ 2345-3575
%D 2014

[Download]