یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2019-05-01

عنوان : ( مطالعه عددی پیشبینی ظرفیت بحرانی برشی دال های بتنی مرکب و مقایسه نتایج با نمونه آزمایشگاهی (مطالعه موردی) )

نویسندگان: امیررضا مسعودی , سینا حیرانی مقدم , احمد شوشتری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، مروری بر الگوهای عددی پیشنهادی برای پیشبینی ظرفیت بحرانی برشی دال های بتنی مرکب )ناهمگن( انجام میگیرد. سه الگوی عددی شامل الگوی آیین نامه ی اروپا (EC2)، نگره ی ترک برشی بحرانی(CSCT) و روش تغییرمکان برشی بحرانی (CSDM) به کار می روند. دو حالت بتن با مقاومت نرمال (NSC) و بتنی با مقاومت بالا (HSC) در نظر گرفته می شود. برای هریک از الگوهای عددی، روابط موردنیاز در دسترس قرار می گیرند. همچنین، یک برنامه رایانه ای برای پیاده سازی آنها در نرمافزار MATLABگسترش می یابد. در ادامه، نتایج برای یک نمونه ی آزمایشگاهی دال به عرض 100سانتیمتری به ضخامت 30سانتیمتر زیر اثر آزمایش خمش چهار نقطه ای به دست می آیند. در پایان، مقایسه ی نتایج عددی با خروجی های آزمایشگاهی برای انتخاب راهکار عددی مناسب انجام میشود. بر پایه ی نتایج به دست آمده، الگوی عددی CSDMمی تواند پیش بینی درست و با قابلیت اطمینان بیشتری نسبت به دیگر الگوها از ظرفیت برشی دال های بتنی مرکب داشته باشد.

کلمات کلیدی

, دال بتنی مرکب, نگره ی ترک برشی بحرانی, روش تغییرمکان برشی بحرانی, بتن با مقاومت بالا, آزمایش خمش چهار نقطه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087663,
author = {مسعودی, امیررضا and حیرانی مقدم, سینا and شوشتری, احمد},
title = {مطالعه عددی پیشبینی ظرفیت بحرانی برشی دال های بتنی مرکب و مقایسه نتایج با نمونه آزمایشگاهی (مطالعه موردی)},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران},
year = {2019},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {دال بتنی مرکب، نگره ی ترک برشی بحرانی، روش تغییرمکان برشی بحرانی، بتن با مقاومت بالا، آزمایش خمش چهار نقطه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه عددی پیشبینی ظرفیت بحرانی برشی دال های بتنی مرکب و مقایسه نتایج با نمونه آزمایشگاهی (مطالعه موردی)
%A مسعودی, امیررضا
%A حیرانی مقدم, سینا
%A شوشتری, احمد
%J یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
%D 2019

[Download]