دوازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2020-05-27

عنوان : ( اثر خمیدگی الیاف و تخلخل بر روی ویژگیهای مکانیکی کشسان نانوکامپوزیت های تقویت شده با نانولوله های کربنی بر پایه ی روش چند مقیاسی موری-تاناکا )

نویسندگان: محمد رضائی پژند , نیلوفر رجب زاده صفایی , امیررضا مسعودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمایشها نشان داده اند که نانولوله های کربنی در بستر پلیمری خمیدگی قابل توجهی از خود نشان می دهند. بسیاری از پژوهشگران اثر این پارامتر را در رابطه های تحلیلی ویژگیهای مکانیکی ماده های مرکب وارد نکرده اند. با وجود این، نتیجه ی نمونه های آزمایشگاهی کاهش چشمگیری در مقاومت ماده ی مرکب را گزارش کرده اند. از سوی دیگر، فضای خالی مادهی زمینه دیگر پارامتری است که سبب تضعیف ماده می شود. از این رو، در نظر گرفتن این دو پارامتر برای همخوانی پاسخ های تحلیلی با آزمایشگاهی و عددی از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این پژوهش، روشی ارائه می شود که با وارد کردن اثر خمیدگی الیاف و تخلخل، مشخصات مکانیکی ماده ی مرکب تقویت شده با نانولوله های کربنی چند راستایی را در دسترس قرار می دهد. در این راستا، راه کار شناخته شدهی چند مقیاسی موری-تاناکا به کار گرفته شده است. این روش افزون بر توانایی الگوسازی ماده های چند فازی با اجزاء تک راستا میتواند اثر جهت گیری تصادفی آنها را نیز در رابطه پوشش دهد. نخست، الیاف خمیده با دو دسته الیاف مستقیم جایگزین می شوند. برای به دست آوردن مشخصات الیاف مستقیم معادل از روش های بر پایه ی نگره ی کشسانی بهره جویی می شود. در این روش ها مشخصه ی مکانیکی ماده ی مرکب تقویت شده با الیاف تک راستای خمیده در دو جهت به دست آمده است. به کمک این مقادیر و نگره ی ترکیب، ویژگی الیاف مستقیم معادل را می توان به دست آورد. در گام آخر، با فن موری-تاناکا مشخصات مکانیکی ماده ی مرکب با دو دسته الیاف مستقیم جایگزین با جهت گیری تصادفی و تخلخل ارائه می شود. در پایان، نتیجه های به دست آمده با پاسخ های نمونه های آزمایشگاهی راستی آزمایی خواهند شد که نشان دهنده ی همخوانی آنها می باشد

کلمات کلیدی

, الیاف خمیده, تخلخل, نانوکامپوزیت, نانولوله ی کربنی, موری-تاناکا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087664,
author = {رضائی پژند, محمد and رجب زاده صفایی, نیلوفر and مسعودی, امیررضا},
title = {اثر خمیدگی الیاف و تخلخل بر روی ویژگیهای مکانیکی کشسان نانوکامپوزیت های تقویت شده با نانولوله های کربنی بر پایه ی روش چند مقیاسی موری-تاناکا},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران},
year = {2020},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {الیاف خمیده، تخلخل، نانوکامپوزیت، نانولوله ی کربنی، موری-تاناکا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر خمیدگی الیاف و تخلخل بر روی ویژگیهای مکانیکی کشسان نانوکامپوزیت های تقویت شده با نانولوله های کربنی بر پایه ی روش چند مقیاسی موری-تاناکا
%A رضائی پژند, محمد
%A رجب زاده صفایی, نیلوفر
%A مسعودی, امیررضا
%J دوازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
%D 2020

[Download]