ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2020-09-09

عنوان : ( ارائه یکمدل ترکیبی بهینهسازی استوار و تصمیمگیری چندمعیاره به منظور مکانیابیتسهیلات در شبکه زنجیره تامین تاب آور )

نویسندگان: مریم سرغانی , مصطفی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله مکانیابی بهینه تسهیلات در شبکه زنجیره تامینتابآور مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی این مقوله با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت ترکیبی در طول افقبرنامهریزی میباشد.به این منظور یک مدل بهینهسازی استوار با در نظر گرفتن دو نوع عدمقطعیت تصادفی و شناختیارائه شده است. همچنین، از روش تصمیمگیری چندمعیاره سلسلهمراتبی فازی جهت بررسی وضعیت تابآوری زنجیره تامینوسپس از نتایج حاصل از آن در مدل بهینهسازی استوار(مدل ترکیبی)استفاده شده است.در رویکرد بهینهسازی فازی استوار برنامهریزی با محدودیت شانسی مبتنی بر اعتبار یکی از روشهایمتداول برنامهریزی فازی است. اشکال اساسی سنجش اعتبار این است که تصمیمگیرنده فقط میتواند از نقطه میانی طیف خوشبینانه و بدبینانه استفاده کند.جهت غلبه بر این اشکال در این پژوهش سنجش فازی جدید، به نام سنجش Meکه در آن تصمیمگیرنده ترکیبی محدب از طیف خوش ب ینانه یا بدبینانه را با استفاده از پارامتر خوش بینانه-بدبینانه ( λ) در اختیار دارد، ارائه شده است.در واقع این سنجش موجب بررسی نگرش ترکیبی تصمیم گیرنده میشود

کلمات کلیدی

, زنجیرهتامین تابآور, بهینهسازی استوار, بهینهسازی فازی و تصادفی, ظرفیتسنجی, مکانیابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087667,
author = {سرغانی, مریم and کاظمی, مصطفی},
title = {ارائه یکمدل ترکیبی بهینهسازی استوار و تصمیمگیری چندمعیاره به منظور مکانیابیتسهیلات در شبکه زنجیره تامین تاب آور},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها},
year = {2020},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {زنجیرهتامین تابآور،بهینهسازی استوار، بهینهسازی فازی و تصادفی،ظرفیتسنجی، مکانیابی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه یکمدل ترکیبی بهینهسازی استوار و تصمیمگیری چندمعیاره به منظور مکانیابیتسهیلات در شبکه زنجیره تامین تاب آور
%A سرغانی, مریم
%A کاظمی, مصطفی
%J ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها
%D 2020

[Download]